HZMO

A. Mihanovića 3
10000 Zagreb

tel: 01/4595-500
fax: 01/4595-063

matični broj: 1416626
OIB: 84397956623

Zagreb, 3. siječnja 2007. Obavijest o provedbi novog Zakona o doplatku za djecu

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doplatku za djecu donesen je na sjednici Hrvatskoga sabora 8. prosinca 2006., objavljen je u "Narodnim novinama" broj: 138/06, i  stupa na snagu 1. siječnja 2007.
Od 1. siječnja 2007. pravo na doplatak ostvaruje se prema novim uvjetima navedenim u Zakonu o doplatku za djecu, što znači da se od 1. siječnja 2007. i za nove i za stare korisnike primjenjuju odredbe novog Zakona.

DONOŠENJE RJEŠENJA PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI O PRERAČUNU DOPLATKA ZA DJECU KORISNICIMA OD 1. SIJEČNJA 2007.

Korisnicima doplatka za djecu, koji su pravo ostvarili prema odredbama Zakona koji je važio do 31. prosinca 2006., od 1. siječnja 2007. pripada doplatak za djecu u iznosu utvrđenom prema novim odredbama Zakona i ovisno o dohodovnom cenzusu utvrđenom prema novim odredbama Zakona, uzimajući u obzir ukupni dohodak kućanstva ostvaren u 2005., a utvrđen u prethodnom postupku donošenja rješenja o priznanju prava za 2006. godinu.
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje obvezan je donijeti rješenja korisnicima doplatka po službenoj dužnosti. Njima će Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, po službenoj dužnosti, za prijelazno razdoblje od 1. siječnja 2007. do 28. veljače 2007. preračunati, donijeti i dostaviti novo rješenje na kućne adrese, a doplatak isplatiti na račune banke na koje inače primaju doplatak za djecu.
 
PODNOŠENJE ZAHTJEVA
Korisnici kojima je u 2006. doneseno rješenje o odbijanju zahtjeva zbog prelaska cenzusa od 1330,40 kn, a kojima utvrđeni cenzus ne prelazi novi cenzus od 1663,00 kn,
za ostvarivanje prava prema novim odredbama Zakona trebaju podnijeti nove zahtjeve. Prema tom zahtjevu rješava se o pravu do 28. veljače 2007., a za određivanje dohodovnog cenzusa uračunavaju se prihodi ostvareni u 2005. godini.

U prijelaznom razdoblju od 1. siječnja 2007., tj. od stupanja na snagu Zakona, do 1. ožujka 2007. korisnicima se doplatak određuje prema prihodima ostvarenim u 2005., i prema uvjetima i odredbama novog Zakona. Od 1. ožujka 2007. o pravu se odlučuje na osnovi novog zahtjeva i dohotka kućanstva ostvarenog u 2006. godini jer se radi o novom postupku ostvarivanja prava na doplatak za djecu za 2007. godinu.
Također, svi korisnici kojima je doplatak utvrđen ili priznat prema novim odredbama Zakona u razdoblju od 1. siječnja 2007. do 28. veljače 2007. trebaju podnijeti zahtjev za nastavno određivanje doplatka za djecu u 2007. ( tzv. prevođenje od 1. ožujka 2007.)

Uz zahtjev se podnosi odgovarajuća dokumentacija.

PRIKAZ PROMJENA ZAKONA O DOPLATKU ZA DJECU

Zakonom su uređene sljedeće promjene:
1. dohodovni cenzus iznosi 50% proračunske osnovice ( 1663,00 kn)
2. određene su tri cenzusne grupe umjesto dosadašnje dvije
3. određene su nove svote doplatka za djecu u skladu s novim cenzusnim grupama
4. određen je pronatalitetni dodatak za treće i četvrto dijete
5. omogućeno je produženo korištenje prava na doplatak za dijete na školovanju u osnovnoj školi.


Dohodovni cenzus iznosi 50% proračunske osnovice ( 1663,00 kn)

Dohodovni cenzus povećao se s 1330,40 kn na 1663,00 kn mjesečno, što znači da pravo na doplatak za djecu od 1. siječnja 2007. stječe korisnik čije je kućanstvo ostvarilo ukupni dohodak do 1663,00 kn mjesečno po članu kućanstva.


Određene su tri cenzusne grupe umjesto dosadašnje dvije

prva - ako prosječni mjesečni dohodak ne prelazi 16,33% proračunske 
osnovice (543,14 kn)
druga - ako prosječni mjesečni dohodak prelazi 16,33% (543,14 kn), a ne prelazi 33,66% (1119,53 kn) proračunske osnovice i
treća - ako prosječni mjesečni dohodak prelazi 33,66% (1119,53 kn), a ne prelazi 50% (1663,00 kn) proračunske osnovice.


Određene su nove svote doplatka za djecu u skladu s novim cenzusnim grupama

U skladu s novim cenzusnim grupama određene su nove svote doplatka za djecu i to:

- ako ukupni dohodak po članu kućanstva korisnika mjesečno ne prelazi 543,14 kn, doplatak se određuje u svoti od 299,34 kn

- ako ukupni dohodak po članu kućanstva korisnika mjesečno prelazi 543,14 kn, a ne prelazi 1119,53 kn, doplatak se određuje u svoti od 249,45 kn

- ako ukupni dohodak po članu kućanstva korisnika mjesečno prelazi 1119,53 kn, a ne prelazi 1663,00 kn, doplatak se određuje u svoti od 199,56 kn

- za dijete bez oba roditelja ili za dijete čija su oba roditelja nepoznata ili nepoznatog prebivališta ili potpuno nesposobni za samostalan život i rad ili ako im je oduzeta poslovna sposobnost, pripadajuća svota doplatka, određena prema utvrđenom cenzusu, povećava se za 25 % (374,18 kn, 311,81 kn ili 249,45 kn)
 
- za dijete s oštećenjem zdravlja, korisniku pripada doplatak za djecu u 25% većoj svoti od pripadajuće svote doplatka  (374,18 kn, 311,81 kn ili 249,45 kn)

- za dijete bez jednog roditelja ili za dijete čiji je jedan roditelj nepoznat ili nepoznatog prebivališta ili potpuno nesposoban za samostalan život i rad ili ako mu je oduzeta poslovna sposobnost, pripadajuća svota doplatka, određena prema utvrđenom cenzusu, povećava se za 15% (344,24 kn, 286,87 kn ili 229,49 kn)

- za korisnike koji pravo ostvaruju prema članku 34. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji svota doplatka nije se promijenila i iznosi 374,18 kn

- za korisnike koji ostvaruju pravo prema članku 22. Zakona o doplatku za djecu (za djecu s težim oštećenjem zdravlja) svota doplatka nije se promijenila i iznosi 831,50 kn.

Budući da je određeni broj korisnika, kojima dohodovni cenzus prelazi 543,14 kn, a ne prelazi 665,21 kn, u 2006. godini ostvario pravo na doplatak za djecu u svoti od 299,34 kn, Zakonom je određeno da im se do 28. veljače 2007. neće smanjiti već određena svota doplatka.

Od 1. ožujka 2007. navedenim korisnicima odredit će se doplatak prema novim odredbama Zakona, a na osnovi dohotka ostvarenog u 2006. godini.


Određen je pronatalitetni dodatak za treće i četvrto dijete

Prema novoj odredbi Zakona, korisniku uz doplatak za djecu utvrđen rješenjem pripada i dodatak u iznosu od 500,00 kn mjesečno za treće i četvrto dijete.
To znači da se ukupno određena svota doplatka  povećava za 500,00 kn ako korisnik koristi doplatak za troje djece, a za 1000,00 kn ako koristi doplatak za četvero ili više djece.


Omogućeno je produženo korištenje prava na doplatak za dijete na školovanju u osnovnoj školi

Prema novoj odredbi Zakona, pravo na doplatak za djecu, do završetka osnovnog školovanja, ostvaruje i dijete koje je navršilo 15 godina života, a pohađa osnovnu školu, ako je razlog pohađanja osnovne škole nakon 15. godine života kasniji upis u prvi razred osnovne škole ili gubitak školske godine zbog zdravstvenih razloga, odnosno duže bolesti.
Zahtjev za priznanje prava podnose korisnici kojima je prestalo pravo na doplatak krajem školske godine u kojoj je dijete navršilo 15 godina, a dijete se još nalazi na osnovnom školovanju zbog razloga navedenih u Zakonu.


OSTVARIVANJE PRAVA NA DOPLATAK ZA DJECU ZA 2007.
Korisnici doplatka za djecu za svaku godinu moraju podnijeti zahtjev za ostvarivanje prava na doplatak za djecu. Korisnici koji žele ostvariti doplatak za djecu bez prekida u isplati moraju obnoviti zahtjev za ovu godinu do 28. veljače 2007. Svima koji zahtjev za nastavno utvrđivanje prava na doplatak za djecu podnesu nakon 28. veljače 2007., pravo pripada od dana podnošenja zahtjeva.
Od 1. ožujka 2007. o pravu se odlučuje na osnovi novog zahtjeva i dohotka kućanstva ostvarenog u 2006. godini jer se radi o novom postupku ostvarivanja prava na doplatak za djecu za 2007. godinu (tzv. prevođenje). Uz zahtjev se podnosi odgovarajuća dokumentacija.
Zahtjev je potrebno podnijeti Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje (područnoj službi nadležnoj prema mjestu prebivališta podnositelja zahtjeva), a zahtjevi se mogu poslati i poštom.
Podsjećamo da se sve dodatne informacije o ostvarivanju prava na doplatak za djecu mogu dobiti svakim radnim danom od 8 do 16 sati, na besplatnom Otvorenom telefonu Zavoda 0800 – 63 63 63 te preko Pozivnog centra – 01/ 4891 – 666, kao i na web stranici Zavoda - www.mirovinsko.hr

 

Odjel za odnose s javnošću 
Online usluge

Postavite pitanje

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za srpanj 2019.
(u kolovozu 2019.)

U Zavodu je bilo:

1600405 Osiguranika - ukupno

1364748  Radnici kod pravnih osoba
124928  Radnici kod fizičkih osoba
67769  Obrtnici
19229  Poljoprivrednici
18925  Samostalne profesionalne djelatnosti
89

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
4717  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 17.09.2019.
broj prijava  3 321
broj odjava  3 670


opširnije

1240429 Korisnika mirovina - ukupno


506175  Korisnici starosnih mirovina
30179 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
84501 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske 1
197674  Korisnici prijevremene mirovine
299 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
184606  Korisnici invalidskih mirovina 1
236995  Korisnici obiteljskih mirovina


1Primjena čl. 175. st. 7. i čl. 58. Zakona o mirovinskom osiguranju (NN 157/13, 151/14, 33/15, 93/15, 120/16, 18/18, 62/18 i 115/18)  te primjena članka 36. i članka 202.  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) za korisnike kojima su mirovine priznate prema općim propisima, a određene prema spomenutom Zakonu.

opširnije

669978 Korisnici mirovina - žene (54,01%)
570451 Korisnici mirovina - muškarci (45,99%)

1:1,29 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.712,65  kn, a njen udio u prosječnoj netoplaći u Republici Hrvatskoj za lipanj 2019. (6.470 kn) iznosi 57,38 %.

31 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 31 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 2.537,91 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.377.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za srpanj 2019.
(u kolovozu 2019.)

U Zavodu je bilo 

153937 korisnika doplatka za djecu za  301415 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 365,51 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 381,34 kn. ... arhiva