HMID

Hrvatsko mirovinsko investicijsko društvo d.o.o. (HMID d.o.o.)

OPĆI PODACI O DRUŠTVU
Hrvatsko mirovinsko investicijsko društvo d.o.o. za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima, Zagreb, Bakačeva 5 (skraćena tvrtka: HMID d.o.o.) osnovano je 15. srpnja 1997., registrirano je od 12. studenog 1997. pri Trgovačkom sudu u Zagrebu pod brojem MBS 080181130, te djeluje na temelju odobrenja tadašnje Komisije za vrijednosne papire Republike Hrvatske od 10. ožujka 1998. broj UP/I-450-08/98-01/36, Ur.broj: 567-02/98-2. Temeljni kapital društva iznosi 5.000.000,00 kn (pet milijuna kuna).
Jedini član Društva je Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Zagreb, A. Mihanovića 3.


DJELATNOST DRUŠTVA
Djelatnost Društva je osnivanje i upravljanje alternativnim investicijskim fondovima.


UPRAVA DRUŠTVA
Od 15. studenog 2016. članovi Uprave Društva su:
Mr.sc. Darko Horvatin, predsjednik Uprave. Diplomirao je i magistrirao na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Radio je u više domaćih i inozemnih financijskih i investicijskih institucija na različitim poslovima (voditelj službe prodaje za institucionalne klijente, regionalni voditelj prodaje u odjelu Riznice, voditelj portfelja i voditelja Odjela financijske analize, izvršni direktor, account officer u podružnicama inozemnih banaka, itd.). Autor je nekoliko stručnih članaka vezanih uz tržište kapitala. Rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga od 16. svibnja 2014. član Uprave dobio je suglasnost za obavljanje funkcije člana Uprave HMID d.o.o. kao društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima, a sukladno Zakonu o alternativnim investicijskim fondovima (Narodne novine br. 16/2013).

Darjan Radičević, CFA, član Uprave. Diplomirao i završio poslijediplomski specijalistički studij na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu sa stečenim zvanjem sveučilišnog specijalista financijskih institucija i tržišta. Položio sve ispite i ispunio sve uvjete od strane CFA Instituta, te je nositelj CFA (Chartered Financial Analyst) diplome. Položio je ispite za brokera, investicijskog savjetnika, ovlaštenog upravitelja mirovinskih fondova te ovlaštenog upravitelja mirovinskog osiguravajućeg društva. Dodatno se usavršavao pohađanjem stručnih seminara u inozemstvu. Posjeduje višegodišnje iskustvo u poslovima financijske analize i valuacija te upravljanja imovinom. Rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga od 16. prosinca 2016. dobio je suglasnost za obavljanje funkcije člana Uprave HMID d.o.o. kao društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima, a sukladno Zakonu o alternativnim investicijskim fondovima.

 


NADZORNI ODBOR DRUŠTVA
Od 24. svibnja 2016. članovi Nadzornog odbora Društva su:
Stjepan Brčić, magistar prava iz Zagreba. Radio na najvišim rukovodećim funkcijama (ravnatelj HZMO, izvršni direktor u PBZ, direktor PBZ nekretnine). Trenutno vodi odvjetnički ured u Zagrebu.
Dražan Bilokapić, stručni spec. oec., MBA iz Zagreba. Radio na najvišim rukovodećim funkcijama u gospodarstvu koji su obuhvaćali financijske i  komercijalne grupe poslova. Trenutno je direktor poduzeća Premium d.o.o. iz Zagreba.
Jozo Brković, upravni pravnik iz Zagreba. Od 1985. zaposlen u HZMO na administrativnim poslovima (voditelj odsjeka, viši stručni savjetnik).

DELEGIRANI POSLOVI DRUŠTVA
Društvo je delegiralo poslove interne revizije na Leitner+Leitner Revizija d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 47/2.


INVESTICIJSKI FOND KOJIM DRUŠTVO UPRAVLJA
Novi tekst: Društvo upravlja jednim alternativnim investicijskim fondom – KAPITALNIM FONDOM d.d. zatvorenim alternativni investicijskim fondom s privatnom ponudom, Zagreb, Bakačeva 5.


PODACI O DEPOZITARU KAPITALNOG FONDA d.d.
Na temelju rješenja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, Klasa: UP/I-450-08/06-03/25, Ur.broj: 326-113/06-2 od 7. prosinca 2006. depozitar Fonda je Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb, Jurišićeva 4. Banka ima upisani temeljni kapital od 966.640.400,00 kn. Registrirana je pri Trgovačkom sudu u Zagrebu pod MBS: 080010698.
Depozitar ima odobrenje:
- Komisije za vrijednosne papire Republike Hrvatske, Klasa: UP/I-450-08/03-02/90, Ur.broj: 567-03/03-3, od 26. ožujka 2003. za obavljanje poslova skrbništva;
- Hrvatske narodne banke br. 1213/2003 od 14. svibnja 2003. za obavljanje poslova skrbništva depozitne banke.
Poslove depozitara Banka obavlja samostalno dok poslove pohrane i namire inozemnih financijskih instrumenata delegira sljedećim trećim osobama s kojima ima sklopljene ugovore o delegiranju poslova, poddepozitarima:
• Clearstream Banking SA
• State Street
• Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana, R. Slovenija
• Raiffeisen Bank d.d., R. Bosna i Hercegovina
• Crnogorska komercijalna banka AD, Podgorica, R. Crna Gora
• Vojvođanska banka a.d., Novi Sad, R. Srbija
• Stopanska banka A.D., Skopje, R. Makedonija

U Zagrebu, 30. lipnja 2014.


Online usluge

info telefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za veljaču  2017.
(u ožujku 2017.)

U Zavodu je bilo:

1437782 Osiguranika - ukupno

1231956  Radnici kod pravnih osoba
103270  Radnici kod fizičkih osoba
56123  Obrtnici
19652  Poljoprivrednici
20340  Samostalne profesionalne djelatnosti
160  Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
6281  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 21.04.2017.
broj prijava  2520
broj odjava  1488


opširnije

1230830 Korisnika mirovina - ukupno


506133 Korisnici starosnih mirovina
15840 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
85710 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske
181275 Korisnici prijevremene mirovine
172 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
199281 Korisnici invalidskih mirovina
242419 Korisnici obiteljskih mirovina

opširnije

668395 Korisnici mirovina - žene (54,30%)
562435 Korisnici mirovina - muškarci (45,70%)

1:1,17 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.430,22 kn, a njen udio u prosječnoj neto plaći u Republici Hrvatskoj za siječanj 2017. (5.895kn) iznosi 58,19%.

30 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2017. godini iznosi 29 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2017. godini iznosi 1.831,21 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2017. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.084.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za veljaču 2017.
(u ožujku 2017.)

U Zavodu je bilo 

173 818 korisnika doplatka za djecu za 326 005 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 365,64 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( sa razlikama za prethodne mjesece) iznosi 370,92 kn.

Procjena potrebnih sredstva za isplatu doplatka za djecu iznose 121.000.000 kn.

 ... arhiva