HMID

Hrvatsko mirovinsko investicijsko društvo d.o.o. (HMID d.o.o.)

OPĆI PODACI O DRUŠTVU
Hrvatsko mirovinsko investicijsko društvo d.o.o. za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima, Zagreb, Bakačeva 5 (skraćena tvrtka: HMID d.o.o.) osnovano je 15. srpnja 1997., registrirano je od 12. studenog 1997. pri Trgovačkom sudu u Zagrebu pod brojem MBS 080181130, te djeluje na temelju odobrenja tadašnje Komisije za vrijednosne papire Republike Hrvatske od 10. ožujka 1998. broj UP/I-450-08/98-01/36, Ur.broj: 567-02/98-2. Temeljni kapital društva iznosi 5.000.000,00 kn (pet milijuna kuna).
Jedini član Društva je Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Zagreb, A. Mihanovića 3.


DJELATNOST DRUŠTVA
Djelatnost Društva je osnivanje i upravljanje alternativnim investicijskim fondovima.


UPRAVA DRUŠTVA
Od 15. studenog 2016. članovi Uprave Društva su:
Mr.sc. Darko Horvatin, predsjednik Uprave. Diplomirao je i magistrirao na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Radio je u više domaćih i inozemnih financijskih i investicijskih institucija na različitim poslovima (voditelj službe prodaje za institucionalne klijente, regionalni voditelj prodaje u odjelu Riznice, voditelj portfelja i voditelja Odjela financijske analize, izvršni direktor, account officer u podružnicama inozemnih banaka, itd.). Autor je nekoliko stručnih članaka vezanih uz tržište kapitala. Rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga od 16. svibnja 2014. član Uprave dobio je suglasnost za obavljanje funkcije člana Uprave HMID d.o.o. kao društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima, a sukladno Zakonu o alternativnim investicijskim fondovima (Narodne novine br. 16/2013).

Darjan Radičević, CFA, član Uprave. Diplomirao i završio poslijediplomski specijalistički studij na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu sa stečenim zvanjem sveučilišnog specijalista financijskih institucija i tržišta. Položio sve ispite i ispunio sve uvjete od strane CFA Instituta, te je nositelj CFA (Chartered Financial Analyst) diplome. Položio je ispite za brokera, investicijskog savjetnika, ovlaštenog upravitelja mirovinskih fondova te ovlaštenog upravitelja mirovinskog osiguravajućeg društva. Dodatno se usavršavao pohađanjem stručnih seminara u inozemstvu. Posjeduje višegodišnje iskustvo u poslovima financijske analize i valuacija te upravljanja imovinom. Rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga od 16. prosinca 2016. dobio je suglasnost za obavljanje funkcije člana Uprave HMID d.o.o. kao društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima, a sukladno Zakonu o alternativnim investicijskim fondovima.

 


NADZORNI ODBOR DRUŠTVA
Od 24. svibnja 2016. članovi Nadzornog odbora Društva su:
Stjepan Brčić, magistar prava iz Zagreba. Radio na najvišim rukovodećim funkcijama (ravnatelj HZMO, izvršni direktor u PBZ, direktor PBZ nekretnine). Trenutno vodi odvjetnički ured u Zagrebu.
Dražan Bilokapić, stručni spec. oec., MBA iz Zagreba. Radio na najvišim rukovodećim funkcijama u gospodarstvu koji su obuhvaćali financijske i  komercijalne grupe poslova. Trenutno je direktor poduzeća Premium d.o.o. iz Zagreba.
Jozo Brković, upravni pravnik iz Zagreba. Od 1985. zaposlen u HZMO na administrativnim poslovima (voditelj odsjeka, viši stručni savjetnik).

DELEGIRANI POSLOVI DRUŠTVA
Društvo je delegiralo poslove interne revizije na Leitner+Leitner Revizija d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 47/2.


INVESTICIJSKI FOND KOJIM DRUŠTVO UPRAVLJA
Novi tekst: Društvo upravlja jednim alternativnim investicijskim fondom – KAPITALNIM FONDOM d.d. zatvorenim alternativni investicijskim fondom s privatnom ponudom, Zagreb, Bakačeva 5.


PODACI O DEPOZITARU KAPITALNOG FONDA d.d.
Na temelju rješenja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, Klasa: UP/I-450-08/06-03/25, Ur.broj: 326-113/06-2 od 7. prosinca 2006. depozitar Fonda je Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb, Jurišićeva 4. Banka ima upisani temeljni kapital od 966.640.400,00 kn. Registrirana je pri Trgovačkom sudu u Zagrebu pod MBS: 080010698.
Depozitar ima odobrenje:
- Komisije za vrijednosne papire Republike Hrvatske, Klasa: UP/I-450-08/03-02/90, Ur.broj: 567-03/03-3, od 26. ožujka 2003. za obavljanje poslova skrbništva;
- Hrvatske narodne banke br. 1213/2003 od 14. svibnja 2003. za obavljanje poslova skrbništva depozitne banke.
Poslove depozitara Banka obavlja samostalno dok poslove pohrane i namire inozemnih financijskih instrumenata delegira sljedećim trećim osobama s kojima ima sklopljene ugovore o delegiranju poslova, poddepozitarima:
• Clearstream Banking SA
• State Street
• Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana, R. Slovenija
• Raiffeisen Bank d.d., R. Bosna i Hercegovina
• Crnogorska komercijalna banka AD, Podgorica, R. Crna Gora
• Vojvođanska banka a.d., Novi Sad, R. Srbija
• Stopanska banka A.D., Skopje, R. Makedonija

U Zagrebu, 30. lipnja 2014.


Online usluge

info telefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za prosinac  2016.
(u siječnju 2017.)

U Zavodu je bilo:

1440188 Osiguranika - ukupno

1231143  Radnici kod pravnih osoba
106130  Radnici kod fizičkih osoba
56558  Obrtnici
19633  Poljoprivrednici
20383  Samostalne profesionalne djelatnosti
172  Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
6169  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 21.02.2017.
broj prijava  2113
broj odjava  1410


opširnije

1233375 Korisnika mirovina - ukupno*
Napomena:

* Od obrade mirovina za prosinac 2016. (isplata u siječnju 2017.) zbog nedostavljenog OIB-a HZMO-u  (Zakon o mirovinskom osiguranju - N.N. 157/13) obustavljena je isplata mirovina za 1535 korisnika (31 korisnik mirovine s prebivalištem u Republici Hrvatskoj i 1504 korisnika u inozemstvu) te je dodatno obustavljena isplata za 497 korisnika zbog nedostavljenih potvrda o životu.

507201 Korisnici starosnih mirovina
14794 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
86436 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske
179935 Korisnici prijevremene mirovine
161 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
201568 Korisnici invalidskih mirovina
243280 Korisnici obiteljskih mirovina

opširnije

 669277 Korisnici mirovina - žene (54,26%)
564098 Korisnici mirovina - muškarci (45,74%)

1:1,17 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.437,32 kn, a njen udio u prosječnoj neto plaći u Republici Hrvatskoj za studeni 2016. (5.805kn) iznosi 59,21%.

30 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2016. godini iznosi 30 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2016. godini iznosi 2.177,70 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2016. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.085.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za prosinac 2016.
(u siječnju 2017.)

U Zavodu je bilo 

172 238 korisnika doplatka za djecu za 322 870 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 365,44 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( sa razlikama za prethodne mjesece) iznosi 370,13 kn.

Procjena potrebnih sredstva za isplatu doplatka za djecu iznose 122.000.000 kn.

 ... arhiva