HZMO

A. Mihanovića 3
10000 Zagreb

tel: 01/4595-500
fax: 01/4595-063

matični broj: 1416626
OIB: 84397956623

Zagreb, 10. siječnja 2007. Od 1. siječnja osobe s 80% ili više postotaka tjelesnog oštećenja, odnosno osobe kod kojih je utvrđeno tjelesno oštećenje koje ima za posljedicu nesposobnost donjih ekstremiteta 60% ili više postotaka, ne plaćaju godišnju naknadu za uporabu javnih cesta

Hrvatski sabor na sjednici održanoj 08. prosinca 2006. godine donio je Zakon o dopuni Zakona o javnim cestama, kojim je propisano da osobe s 80% ili više postotaka tjelesnog oštećenja, odnosno osobe kod kojih je utvrđeno tjelesno oštećenje koje ima za posljedicu nesposobnost donjih ekstremiteta 60% ili više postotaka, ne plaćaju godišnju naknadu za uporabu javnih cesta iz članka 62. stavka 1. i cestarinu iz članka 62. stavka 2. Zakona, za jedan osobni automobil u svom vlasništvu.

Od 1. siječnja ove godine primjenjuju se Pravilnik o postupku i načinu ostvarivanja prava na oslobađanje plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta i cestarine, te Pravilnik o načinu, postupku i dinamici ostvarivanja prava na nadoknadu iznosa godišnje naknade i cestarineMinistarstva mora, turizma, prometa i razvitka.
 
Postupak za izdavanje naljepnice i potvrde/smart kartice započinje predajom pisanog zahtjeva Ministarstvu mora, turizma, prometa i razvitka, Upravi cestovnog prometa, Zagreb, Prisavlje 14, uz dostavu dokaza o određenom postotku tjelesnog oštećenja.

Osoba s invaliditetom rješenje koje joj je izdalo Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka, daje na uvid djelatnicima stanice za tehnički pregled pri postupku registracije vozila, odnosno Hrvatskim autocestama d.o.o. kako bi ostvarila pravo na naljepnicu odnosno potvrdu/smart karticu.

Navedena prava vrijede samo za jedan osobni automobil koji mora biti u vlasništvu osobe s invaliditetom i da se ta prava mogu koristiti samo u jednoj kalendarskoj godini. Također je propisano da se citirana prava mogu koristiti samo ako osobnim automobilom upravlja osoba s invaliditetom ili se ta osoba nalazi u osobnom automobilu.

Naknada za izdavanje naljepnice je 17,00 kuna, a za potvrde/smart kartice 20,00 kuna kod osobnog preuzimanja odnosno 37,50 kuna kod dostave poštom.


Osoba s invaliditetom uz pisani zahtjev Ministarstvu mora, turizma, prometa i razvitka, Upravi cestovnog prometa, prilaže:

1. Podnosi se pisani zahtjev Ministarstvu mora, turizma, prometa i razvitka, Upravi cestovnog prometa, Prisavlje 14, 10000 Zagreb.
2. Uz zahtjev potrebno je priložiti sljedeće priloge:
- presliku prometne dozvole i knjižica vozila, iznimno ako je zahtjev podnesen prije registracije, osoba s invaliditetom prilaže dokaz o vlasništvu osobnog automobila
- rješenje o stupnju invaliditeta Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili
- rješenje nadležnog tijela po propisima o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ili
- rješenje nadležnog tijela po propisima o posebnoj zaštiti vojnih invalida i civilnih invalida rata
 Ukoliko se iz rješenja ne može utvrditi da se radi o 80% ili više postotaka tjelesnog oštećenja, odnosno osobe kod kojih je utvrđeno tjelesno oštećenje koje ima za posljedicu nesposobnost donjih ekstremiteta 60% ili više postotaka, osoba s invaliditetom dužna je uz zahtjev priložiti :
   - nalaz i mišljenje ovlaštenog vještaka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili
   - nalaz i mišljene drugostupanjskog liječničkog povjerenstva nadležnog za davanje nalaza i mišljenja po Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ili po Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rada ili po Odluci potpredsjednice Vlade Republike Hrvatske ili po Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rada.

Nakon provedenog postupka, ukoliko su ispunjeni svi propisani uvjeti, Ministarstvo donosi rješenje kojim se utvrđuje osobi s invaliditetom pravo na oslobađanje plaćanja godišnje naknade i cestarine. Osoba s invaliditetom rješenje koje joj je izdalo nadležno Ministarstvo daje na uvid djelatnicima stanice za tehnički pregled pri postupku registracije vozila radi izdavanja naljepnice, odnosno Hrvatskim autocestama d.o.o. radi izdavanja potvrde/smart katice.
Kod izdavanja potvrde/smart kartice potrebno je priložiti fotografiju osobe s invaliditetom dimenzije 2.5x3.0 cm.
Naknada za izdavanje naljepnice je 17,00 kn a za potvrde/smart kartice 20,00 kn kod osobnog preuzimanja, odnosno 37,50 kuna kod dostave poštom.

Osobe s invaliditetom koje su do dana stupanja na snagu Pravilnika ostvarile pravo na oslobađanje od plaćanja cestarine za dva ili više osobnih automobila, dužne su u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu Pravilnika (01. siječnja 2007.) dostaviti Ministarstvu zahtjev za izdavanjem rješenja za osobni automobil kojim će ostvarivati navedeno pravo.


Detaljnije:
- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim cestama (Narodne novine broj 138. od 20.12.2006.)

- Pravilnik o postupku i načinu ostvarivanja prava na oslobađanje plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta i cestarine (Narodne novine broj 143. od 29.12.2006.)

- Pravilnik o načinu, postupku i dinamici ostvarivanja prava na nadoknadu iznosa godišnje naknade i cestarine  (Narodne novine broj 143. od 29.12.2006.)

- Uputa za ostvarivanje prava propisanih odredbama zakona o javnim cestama Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka (27.12.2006.)

- Hrvatski savez udruga tjelesnih invalida

- SMART kartica Hrvatskih autocesta d.o.o.
Online usluge

info telefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za svibanj 2018.
(u lipnju 2018.)

U Zavodu je bilo:

1539946 Osiguranika - ukupno

1316368  Radnici kod pravnih osoba
117245  Radnici kod fizičkih osoba
61374  Obrtnici
19537  Poljoprivrednici
20155  Samostalne profesionalne djelatnosti
91

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
5176  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 19.07.2018.
broj prijava  2081
broj odjava  1757


opširnije

1234121 Korisnika mirovina - ukupno


503649  Korisnici starosnih mirovina
22735 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
84287 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske
189515  Korisnici prijevremene mirovine
248  Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
193799  Korisnici invalidskih mirovina
239888  Korisnici obiteljskih mirovina

opširnije

668669 Korisnici mirovina - žene (54,20%)
565452 Korisnici mirovina - muškarci (44,18%)

1:1,25 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.564,40 kn, a njen udio u prosječnoj neto plaći u Republici Hrvatskoj za travanj 2018. (6.220 kn) iznosi 57,31%.

30 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2018. godini iznosi 31 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2018. godini iznosi 2.273,31 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2018. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.235.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za svibanj 2018.
(u lipnju2018.)

U Zavodu je bilo 

125020 korisnika doplatka za djecu za 241 225 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 384,55 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( sa razlikama za prethodne mjesece) iznosi 424,51 kn. ... arhiva