Zagreb, 10. siječnja 2007. Od 1. siječnja osobe s 80% ili više postotaka tjelesnog oštećenja, odnosno osobe kod kojih je utvrđeno tjelesno oštećenje koje ima za posljedicu nesposobnost donjih ekstremiteta 60% ili više postotaka, ne plaćaju godišnju naknadu za uporabu javnih cesta

Hrvatski sabor na sjednici održanoj 08. prosinca 2006. godine donio je Zakon o dopuni Zakona o javnim cestama, kojim je propisano da osobe s 80% ili više postotaka tjelesnog oštećenja, odnosno osobe kod kojih je utvrđeno tjelesno oštećenje koje ima za posljedicu nesposobnost donjih ekstremiteta 60% ili više postotaka, ne plaćaju godišnju naknadu za uporabu javnih cesta iz članka 62. stavka 1. i cestarinu iz članka 62. stavka 2. Zakona, za jedan osobni automobil u svom vlasništvu.

Od 1. siječnja ove godine primjenjuju se Pravilnik o postupku i načinu ostvarivanja prava na oslobađanje plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta i cestarine, te Pravilnik o načinu, postupku i dinamici ostvarivanja prava na nadoknadu iznosa godišnje naknade i cestarineMinistarstva mora, turizma, prometa i razvitka.
 
Postupak za izdavanje naljepnice i potvrde/smart kartice započinje predajom pisanog zahtjeva Ministarstvu mora, turizma, prometa i razvitka, Upravi cestovnog prometa, Zagreb, Prisavlje 14, uz dostavu dokaza o određenom postotku tjelesnog oštećenja.

Osoba s invaliditetom rješenje koje joj je izdalo Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka, daje na uvid djelatnicima stanice za tehnički pregled pri postupku registracije vozila, odnosno Hrvatskim autocestama d.o.o. kako bi ostvarila pravo na naljepnicu odnosno potvrdu/smart karticu.

Navedena prava vrijede samo za jedan osobni automobil koji mora biti u vlasništvu osobe s invaliditetom i da se ta prava mogu koristiti samo u jednoj kalendarskoj godini. Također je propisano da se citirana prava mogu koristiti samo ako osobnim automobilom upravlja osoba s invaliditetom ili se ta osoba nalazi u osobnom automobilu.

Naknada za izdavanje naljepnice je 17,00 kuna, a za potvrde/smart kartice 20,00 kuna kod osobnog preuzimanja odnosno 37,50 kuna kod dostave poštom.


Osoba s invaliditetom uz pisani zahtjev Ministarstvu mora, turizma, prometa i razvitka, Upravi cestovnog prometa, prilaže:

1. Podnosi se pisani zahtjev Ministarstvu mora, turizma, prometa i razvitka, Upravi cestovnog prometa, Prisavlje 14, 10000 Zagreb.
2. Uz zahtjev potrebno je priložiti sljedeće priloge:
- presliku prometne dozvole i knjižica vozila, iznimno ako je zahtjev podnesen prije registracije, osoba s invaliditetom prilaže dokaz o vlasništvu osobnog automobila
- rješenje o stupnju invaliditeta Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili
- rješenje nadležnog tijela po propisima o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ili
- rješenje nadležnog tijela po propisima o posebnoj zaštiti vojnih invalida i civilnih invalida rata
 Ukoliko se iz rješenja ne može utvrditi da se radi o 80% ili više postotaka tjelesnog oštećenja, odnosno osobe kod kojih je utvrđeno tjelesno oštećenje koje ima za posljedicu nesposobnost donjih ekstremiteta 60% ili više postotaka, osoba s invaliditetom dužna je uz zahtjev priložiti :
   - nalaz i mišljenje ovlaštenog vještaka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili
   - nalaz i mišljene drugostupanjskog liječničkog povjerenstva nadležnog za davanje nalaza i mišljenja po Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ili po Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rada ili po Odluci potpredsjednice Vlade Republike Hrvatske ili po Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rada.

Nakon provedenog postupka, ukoliko su ispunjeni svi propisani uvjeti, Ministarstvo donosi rješenje kojim se utvrđuje osobi s invaliditetom pravo na oslobađanje plaćanja godišnje naknade i cestarine. Osoba s invaliditetom rješenje koje joj je izdalo nadležno Ministarstvo daje na uvid djelatnicima stanice za tehnički pregled pri postupku registracije vozila radi izdavanja naljepnice, odnosno Hrvatskim autocestama d.o.o. radi izdavanja potvrde/smart katice.
Kod izdavanja potvrde/smart kartice potrebno je priložiti fotografiju osobe s invaliditetom dimenzije 2.5x3.0 cm.
Naknada za izdavanje naljepnice je 17,00 kn a za potvrde/smart kartice 20,00 kn kod osobnog preuzimanja, odnosno 37,50 kuna kod dostave poštom.

Osobe s invaliditetom koje su do dana stupanja na snagu Pravilnika ostvarile pravo na oslobađanje od plaćanja cestarine za dva ili više osobnih automobila, dužne su u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu Pravilnika (01. siječnja 2007.) dostaviti Ministarstvu zahtjev za izdavanjem rješenja za osobni automobil kojim će ostvarivati navedeno pravo.


Detaljnije:
- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim cestama (Narodne novine broj 138. od 20.12.2006.)

- Pravilnik o postupku i načinu ostvarivanja prava na oslobađanje plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta i cestarine (Narodne novine broj 143. od 29.12.2006.)

- Pravilnik o načinu, postupku i dinamici ostvarivanja prava na nadoknadu iznosa godišnje naknade i cestarine  (Narodne novine broj 143. od 29.12.2006.)

- Uputa za ostvarivanje prava propisanih odredbama zakona o javnim cestama Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka (27.12.2006.)

- Hrvatski savez udruga tjelesnih invalida

- SMART kartica Hrvatskih autocesta d.o.o.
Online usluge

info telefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za listopad 2017.
(u studenom 2017.)

U Zavodu je bilo:

1496040 Osiguranika - ukupno

1283135  Radnici kod pravnih osoba
109604  Radnici kod fizičkih osoba
58160  Obrtnici
19533  Poljoprivrednici
20103  Samostalne profesionalne djelatnosti
105

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
5400  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 13.12.2017.
broj prijava  2398
broj odjava  1765


opširnije

1232448 Korisnika mirovina - ukupno


504971 Korisnici starosnih mirovina
19145 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
85287 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske
185488 Korisnici prijevremene mirovine
211 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
197033 Korisnici invalidskih mirovina
240313 Korisnici obiteljskih mirovina

opširnije

668285 Korisnici mirovina - žene (54,22%)
564163 Korisnici mirovina - muškarci (45,78%)

1:1,21 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.524,47 kn, a njen udio u prosječnoj neto plaći u Republici Hrvatskoj za rujan 2017. (5.958 kn) iznosi 59,16%.

30 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2017. godini iznosi 30 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2017. godini iznosi 2.298,69 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2017. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.197.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za listopad 2017.
(u studenom 2017.)

U Zavodu je bilo 

152 189 korisnika doplatka za djecu za 287 683 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 373,96 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( sa razlikama za prethodne mjesece) iznosi 383,53 kn. ... arhiva