HZMO

A. Mihanovića 3
10000 Zagreb

tel: 01/4595-500
fax: 01/4595-063

matični broj: 1416626
OIB: 84397956623

Preuređenje i obnova područnih službi u Karlovcu, Gospiću i Rijeci

Zagreb, 22.01.2009.

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje u sklopu gospodarenja imovinom vodi dugoročnu poslovnu politiku planiranja dogradnje, obnove i održavanja poslovnih objekata. Prvo je temeljito obnovljena, u ratu porušena, zgrada Područne službe u Vukovaru, zatim je obnovljena zgrada Područne službe u Slavonskom Brodu.
Budući da su poslovni prostori Zavoda smješteni većinom u starijim i često neodgovarajućim zgradama, bilo je potrebno te prostore urediti, obnoviti porušeno  i prilagoditi suvremenom  načinu komunikacije s korisnicima, organiziranjem središnjeg mjesta komunikacije, na kojem korisnik dolaskom u Zavod, na jednom mjestu dobiva traženu informaciju.

Ugodini  2009. planira se obnova poslovnih objekata Zavoda u Karlovcu, Gospiću i Rijeci, a potom postupno i ostalih poslovnih objekata, kako bi Zavod u idućih 10 do 15 godina u cijelosti obnovio svoje poslovne prostore i prilagodio ga zahtjevima vremena, osobito u dijelu koji se odnosi na obavljanje poslova i pružanja što kvalitetnije usluge korisnicima. Dio sredstava potrebnih za obnovu ove tri službe osiguran je u 2008, a dio je planiran za 2009 godinu. Prošle godine su provedeni ili pokrenuti i odgovarajući postupci za javnu nabavu i potrebne suglasnosti.

Obnova poslovnog prostora Područne službe u Karlovcu

Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, također je. na 6. sjednici donijelo Odluku o prethodnoj suglasnosti za sklapanje ugovora o  zakupu poslovnog prostora za privremeni smještaj i rad područne službe Zavoda u Karlovcu .
U listopadu 2008. proveden je potrebni postupak radi sklapanje ugovora o izvođenju radova na rekonstrukciji, dogradnji i opremanju poslovnog prostora Područne službe u Karlovcu, Kralja Tomislava 8. Budući da će troškovi uređenja ove službe iznositi oko 28.000.000,00 kn zatražena je i dobivena i suglasnost Vlade RH.

Poslovna zgrada Područne službe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje u Karlovcu nalazi se Ulici kralja Tomislava 8, a sastoji se od dva zasebna objekta, uličnog – poslovnog objekta i dvorišnog – pomoćnog objekta. Radi tehnologije izvođenja radova na rekonstrukciji postojeće poslovne zgrade, potrebno je preseliti službu na drugu lokaciju, za sve vrijeme izvođenja radova.

U skladu sa Zakonom o zakupu i prodaji poslovnog prostora proveden je javni natječaj i kao najpovoljniji odabran poslovni prostor u ulici Matka Laginje 1B u Karlovcu. Na zamjenskoj lokaciji Područna služba  će početi s radom od ponedjeljka, 26. siječnja 2009.
Služba će ovaj zamjenski prostor koristiti oko 12 mjeseci, s mogućnošću  produženja trajanja zakupa, ovisno o dinamici izvođenja radova na rekonstrukciji, dogradnji i opremanju poslovnog objekta Područne službe u Karlovcu.

U Područnoj službi u Karlovcu, u kojoj je zaposleno 78 radnika, obavljaju se poslovi za preko 39 000 osiguranika, 37 500 korisnika mirovinskih primanja, kao i za  više od 6 000 korisnika doplatka za djecu.


Preuređenje dijela poslovnog prostora Područne službe u Gospiću

Upravno vijeće Zavoda je na 6. sjednici, održanoj 8. prosinca 2008. donijelo Odluku o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za sklapanje ugovora o ustupanju radova na preuređenju poslovnog prostora HZMO-a u Gospiću, Ul. dr. Franje Tuđmana 8.

Ovaj poslovni prostor Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje u Gospiću nalazi se u neposrednoj blizini glavne zgrade u kojoj je smještena Područna služba, na kućnom br. 6. U ovoj zgradi Zavod je suvlasnik objekta s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje i prostorije Zavoda su pretežno na gornjim etažama. Zbog novog načina rada sa strankama i potrebe pristupačnosti prostora osobama smanjene pokretljivosti te smještaja radnika, potrebno je ovaj poslovni prostor potpuno preurediti.
Poslovni prostor u Ul. dr. Franje Tuđmana 8 se do sada nije mogao optimalno koristiti s obzirom na izvorni način građenja i zapušteno stanje, te nedostajuću infrastrukturu. Preuredile bi se prostorije u prizemlju i dijelu podrumske etaže za pohranu arhivske građe.

Preuređenjem će se osigurati primjereni radni prostor u kojem će se primati stranke, odnosno premještanje rada sa strankama iz glavnog objekta u zaseban prizemni prostor s otklonjenim arhitektonsko–urbanističkim barijerama
U okviru započetih radova, čiji troškovi će iznositi oko 4.000.000,00 kn, temeljito će se rekonstruirati poslovni prostor za rada sa strankama.

U Područnoj službi u Gospiću, u kojoj je zaposleno 56 radnika, obavljaju se poslovi za oko 15 000 osiguranika, 17 000 korisnika mirovinskih primanja, kao i za 2 600 korisnika doplatka za djecu.


Uređenje poslovnog prostora Područne službe u Rijeci


Nakon što je Upravno vijeće donijelo Odluku o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za rekonstrukciju poslovne zgrade u suvlasništvu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje u Rijeci, započele su aktivnosti potrebne za provedbu ove odluke.

Poslovna zgrada u Rijeci u suvlasništvu je Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO). O pokretanju aktivnosti vezanih uz uređenje poslovne zgrade Upravno vijeće već je bilo informirano u svibnju 2005., ali se u međuvremenu s tim aktivnostima stalo radi osiguranja potrebnih financijskih sredstava. Poslovna zgrada u Rijeci nije sustavno održavana duži niz godina, a u određenim segmentima ne zadovoljava bitne potrebe u smislu organizacije prostora i zakonski uvjetovane kvalitete građevine. Predviđeni su radovi na rekonstrukciji dotrajalih pročelja, krovišta, instalacija, infrastrukturnih priključaka, kao i rješavanje prostornih prepreka za kretanje invalida, bolesnih i starijih osoba na ulazu u zgradu. Na ovaj način kvalitetno, cjelovito i dugoročno riješit će se poslovni prostor Područne službe Zavoda u Rijeci.

Investiciju bi financirali HZMO i HZZO prema omjeru vlasništva na zajedničkim dijelovima objekta, a na zasebnim segmentima prema odvojenim troškovnicima. Ukupna vrijednost rekonstrukcije procijenjena je u iznosu od 21.000.000,00 kn s PDV-om, od čega bi HZMO participirao s 9.500.000,00 kn, a HZZO s 11.500.000,00 kn.

Za sve vrijeme izvođenja radova bit će potrebno preseliti radnike, te je u tijeku postupak odabira najpovoljnijeg prostora koji će se uzeti u zakup kako bi korisnici dobili sve potrebne usluge.

U Područnoj službi u Rijeci u kojoj je zaposleno 195 radnika, obavljaju se poslovi za preko 128 000 osiguranika, 83 500 korisnika mirovinskih primanja, kao i za 9 130 korisnika doplatka za djecu.

 

 

 
Online usluge

Postavite pitanje

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za rujan 2019.
(u listopadu 2019.)

U Zavodu je bilo:

1585676 Osiguranika - ukupno

1360262  Radnici kod pravnih osoba
114948  Radnici kod fizičkih osoba
67442  Obrtnici
19209  Poljoprivrednici
19006  Samostalne profesionalne djelatnosti
84

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
4725  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 22. 10. 2019.
broj prijava  2 306
broj odjava  2 028


opširnije

1240855 Korisnika mirovina - ukupno


506042  Korisnici starosnih mirovina
30900 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
85577 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske 1
198260  Korisnici prijevremene mirovine
305 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
183480  Korisnici invalidskih mirovina 1
236291  Korisnici obiteljskih mirovina


1Primjena čl. 175. st. 7. i čl. 58. Zakona o mirovinskom osiguranju (NN 157/13, 151/14, 33/15, 93/15, 120/16, 18/18, 62/18 i 115/18)  te primjena članka 36. i članka 202.  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) za korisnike kojima su mirovine priznate prema općim propisima, a određene prema spomenutom Zakonu.

opširnije

670279 Korisnici mirovina - žene (54,02%)
570576 Korisnici mirovina - muškarci (45,98%)

1:1,28 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.797,74  kn, a njen udio u prosječnoj netoplaći u Republici Hrvatskoj za kolovoz 2019. (6.438kn) iznosi 58,99 %.

31 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 31 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 2.584,53 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.542.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za rujan 2019.
(u listopadu 2019.)

U Zavodu je bilo 

152562 korisnika doplatka za djecu za  292774 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 364,48 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 374,17 kn. ... arhiva