HZMO

A. Mihanovića 3
10000 Zagreb

tel: 01/4595-500
fax: 01/4595-063

matični broj: 1416626
OIB: 84397956623

Iz Izvješća o financijskom poslovanju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za 2009. godinu

Zagreb, 01.06.2010.

Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje na 23. sjednici održanoj 18. svibnja 2010. usvojilo je Izvješće o financijskom poslovanju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za 2009. godinu.
Izvješće o financijskom poslovanju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za 2009. godinu prikazuje prihode i primitke koji su sastavni dio prihoda proračuna i rashode Zavoda unutar razdjela 050 Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva - Glava 20. Ukidanjem uplatnih računa Hrvatskog  zavoda za mirovinsko osiguranje od siječnja 2007. godine, svi prihodi i primici uplaćuju se na jedinstveni račun Državne riznice, odnosno svi rashodi i izdaci izvršavaju se s računa Riznice.
Izvješće o  financijskom poslovanju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za 2009. godinu izrađeno je u skladu sa: Zakonom o proračunu, Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna za 2009. godinu, Pravilnikom o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu, Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu.
Rashodi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za 2009. godinu financirani su doprinosima za mirovinsko osiguranje, prihodima iz državnog proračuna kojima se pokrivaju mirovine ostvarene pod povoljnijim uvjetima i posebnim propisima, što je izvorna obveza proračuna, zajmom Svjetske banke, vlastitim i ostalim prihodima.
Ukupni prihodi Zavoda za 2009. godinu ostvareni su u svoti od 35.089.588.812 kn i veći su za 4,5% u odnosu na 2008. kada su iznosili 33.574.670.088 kn.
Najveći dio prihoda čine prihodi od doprinosa koji su ostvareni u svoti od 19.838.374.844 kn i manji su za 1,6% u odnosu na 2008. godinu. U strukturi ukupnih prihoda čine 56,54%.
Prihodi iz proračuna ostvareni su u svoti od 15.212.154.647 kn, veći su za 15,6% u odnosu na 2008. godinu, a u strukturi ukupnih prihoda čine 43,35%. Prihodi od zajma Svjetske banke ostvareni su u svoti od 3.910.862 kn, a u strukturi ukupnih prihoda čine 0,01%. Vlastiti prihodi ostvareni su u svoti od 4.068.912 kn, a ostali prihodi u svoti od 31.079.547 kn. Ukupni rashodi Zavoda za 2009. ostvareni su u svoti od 35.072.575.389 kn, veći su za 4,6% u odnosu na 2008. godinu. Rashodi za mirovine i mirovinska primanja iznosili su 34.399.321.248 kn i veći su za 4,9% u odnosu na 2008. godinu. U strukturi ukupnih rashoda mirovine i mirovinska primanja čine 98,08%. Ovi rashodi određeni su zakonima i na njihovu visinu se ne može utjecati. Svi ostali rashodi čine svega 1,92%, a to su financijski rashodi, rashodi poslovanja, rashodi za nabavu nefinancijske imovine. Od ukupnih rashoda za mirovine za 2009., rashodi za mirovine hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata iznosili su 5.009.236.227 kn, od čega se 220.557.756 kn odnosi na rashode za pripadnike Hrvatskog vijeća obrane i članova njihovih obitelji kojima je mirovina priznata na osnovu Ugovora između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine. U strukturi rashoda za mirovine i mirovinska primanja rashodi za mirovine hrvatskih branitelja za 2009. godinu čine 14,56%, a u odnosu na 2008. godinu veći su za 5,2%. Mirovine i mirovinska primanja redovitim su usklađivanjem povećana za 3,68% i to od 1. siječnja za 2,3% i od 1. srpnja za 1,35%. Prosječna mirovina u 2009. iznosila je 2.156,83 kn za prosječno 1 078 592 korisnika (bez korisnika mirovina Hrvatske vojske, hrvatskih branitelja i HVO-a) i čini 40,61% prosječne neto plaće u Republici Hrvatskoj za 2009. Udio prosječne starosne mirovine u prosječnoj neto plaći za prosinac 2009., koju ostvaruje radnik za mirovinski staž u trajanju od 40 i više godina, iznosi 59,67%. Prosječna mirovina hrvatskih branitelja u 2009. iznosila je 5.783,70 kn za prosječno 64 217 korisnika, mirovina Hrvatske vojske iznosila je 3.487,73 kn za prosječno 11 072 korisnika, dok je prosječna mirovina HVO-a iznosila 2.863,88 kn za prosječno 5 963 korisnika. Udio ukupnih rashoda za mirovinsko osiguranje za 2009. godinu u projekciji BDP-a iznosi 10,45%, a udio rashoda za mirovine iznosi 10,25%. Prema podacima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (stanje na dan 31. prosinca 2009.) evidentirano je 1 173 814 korisnika mirovine i 1 530 233 osiguranika, tj. odnos broja korisnika mirovine i broja osiguranika je 1:1,30.
Online usluge

Postavite pitanje

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za srpanj 2019.
(u kolovozu 2019.)

U Zavodu je bilo:

1600405 Osiguranika - ukupno

1364748  Radnici kod pravnih osoba
124928  Radnici kod fizičkih osoba
67769  Obrtnici
19229  Poljoprivrednici
18925  Samostalne profesionalne djelatnosti
89

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
4717  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 17.09.2019.
broj prijava  3 321
broj odjava  3 670


opširnije

1240429 Korisnika mirovina - ukupno


506175  Korisnici starosnih mirovina
30179 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
84501 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske 1
197674  Korisnici prijevremene mirovine
299 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
184606  Korisnici invalidskih mirovina 1
236995  Korisnici obiteljskih mirovina


1Primjena čl. 175. st. 7. i čl. 58. Zakona o mirovinskom osiguranju (NN 157/13, 151/14, 33/15, 93/15, 120/16, 18/18, 62/18 i 115/18)  te primjena članka 36. i članka 202.  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) za korisnike kojima su mirovine priznate prema općim propisima, a određene prema spomenutom Zakonu.

opširnije

669978 Korisnici mirovina - žene (54,01%)
570451 Korisnici mirovina - muškarci (45,99%)

1:1,29 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.712,65  kn, a njen udio u prosječnoj netoplaći u Republici Hrvatskoj za lipanj 2019. (6.470 kn) iznosi 57,38 %.

31 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 31 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 2.537,91 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.377.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za srpanj 2019.
(u kolovozu 2019.)

U Zavodu je bilo 

153937 korisnika doplatka za djecu za  301415 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 365,51 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 381,34 kn. ... arhiva