HZMO

A. Mihanovića 3
10000 Zagreb

tel: 01/4595-500
fax: 01/4595-063

matični broj: 1416626
OIB: 84397956623

Iz Izvješća o financijskom poslovanju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za razdoblje siječanj – lipanj 2010.

Zagreb, 20.09.2010.

Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje na 28. sjednici održanoj 15. rujna 2010. usvojilo je Izvješće o financijskom poslovanju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za razdoblje siječanj – lipanj 2010.
Poslovanje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za razdoblje siječanj – lipanj 2010. godine odvijalo se u skladu s Financijskim planom Zavoda za 2010. godinu, koji je sastavni dio Državnog proračuna Republike Hrvatske.
Izvješće o financijskom poslovanju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za razdoblje siječanj – lipanj 2010. godine prikazuje prihode i primitke koji su sastavni dio prihoda proračuna i rashode Zavoda unutar razdjela 050 Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva - Glava 20. Ukidanjem uplatnih računa Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje od siječnja 2007. godine, svi prihodi i primici uplaćuju se na jedinstveni račun Riznice, odnosno svi rashodi i izdaci izvršavaju se s računa Riznice. Izvješće o financijskom poslovanju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za razdoblje siječanj – lipanj 2010. izrađeno je u skladu sa Zakonom o proračunu, Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna za 2010. godinu, Pravilnikom o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu i Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu.
Sustavom proračunskog računovodstva postavljeni su temelji za analitički okvir financijskog izvještavanja. Knjiženje poslovnih događaja u proračunskom računovodstvu temelji se na zakonskim propisima i računovodstvenim načelima, pri čemu se prihodi i rashodi iskazuju uz primjenu modificiranog računovodstvenog načela nastanka događaja.
Ukupni prihodi u razdoblju siječanj – lipanj 2010. ostvareni su u svoti od 17.870.889.732 kn, što čini 50,75% planiranih prihoda i u odnosu na isto razdoblje protekle godine veći su za 3,0%, a namijenjeni su za financiranje sustava mirovinskog osiguranja.

opširnije 
Online usluge

Postavite pitanje

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za rujan 2019.
(u listopadu 2019.)

U Zavodu je bilo:

1585676 Osiguranika - ukupno

1360262  Radnici kod pravnih osoba
114948  Radnici kod fizičkih osoba
67442  Obrtnici
19209  Poljoprivrednici
19006  Samostalne profesionalne djelatnosti
84

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
4725  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 22. 10. 2019.
broj prijava  2 306
broj odjava  2 028


opširnije

1240855 Korisnika mirovina - ukupno


506042  Korisnici starosnih mirovina
30900 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
85577 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske 1
198260  Korisnici prijevremene mirovine
305 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
183480  Korisnici invalidskih mirovina 1
236291  Korisnici obiteljskih mirovina


1Primjena čl. 175. st. 7. i čl. 58. Zakona o mirovinskom osiguranju (NN 157/13, 151/14, 33/15, 93/15, 120/16, 18/18, 62/18 i 115/18)  te primjena članka 36. i članka 202.  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) za korisnike kojima su mirovine priznate prema općim propisima, a određene prema spomenutom Zakonu.

opširnije

670279 Korisnici mirovina - žene (54,02%)
570576 Korisnici mirovina - muškarci (45,98%)

1:1,28 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.797,74  kn, a njen udio u prosječnoj netoplaći u Republici Hrvatskoj za kolovoz 2019. (6.438kn) iznosi 58,99 %.

31 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 31 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 2.584,53 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.542.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za rujan 2019.
(u listopadu 2019.)

U Zavodu je bilo 

152562 korisnika doplatka za djecu za  292774 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 364,48 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 374,17 kn. ... arhiva