Nova Uredba o medicinskom vještačenju u mirovinskom osiguranju

Zagreb, 08.02.2013.

Nova Uredba o medicinskom vještačenju u mirovinskom osiguranju objavljena je u «Narodnim novinama», broj 12/13. i stupila je na snagu danom objave u «Narodnim novinama», tj. 28. siječnja 2013.

Novom Uredbom o medicinskom vještačenju u mirovinskom osiguranju (u nastavku teksta Uredba) usklađuju se pravila postupanja u medicinskom vještačenju s odredbama čl. 5. i 6. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju (Narodne novine, broj 76/12.) kojima su izmijenjeni članci 114. i 116. Zakona o mirovinskom osiguranju (ZOMO).

Naime, u skladu s izmijenjenim člankom 114. ZOMO-a (članak 5. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju), koji je stupio na snagu 1. siječnja 2013., Vlada Republike Hrvatske općim aktom propisuje postupak vještačenja za ostvarivanje prava prema navedenom Zakonu, tko su ovlašteni vještaci i viši ovlašteni vještaci (članak 113. stavak 1. i članak 120. stavak 4. navedenoga zakona) način njihovog imenovanja, područje i način rada, sadržaj nalaza i mišljenja kojeg daju, te način i postupak obavljanja revizije iz članka 116. ZOMO-a.

Prema odredbi članka 116. ZOMO-a, nalaz i mišljenje o invalidnosti, na temelju kojeg se stječe pravo iz mirovinskog osiguranja, prije donošenja rješenja o pravu osiguranika, obavezno podliježe reviziji. Reviziju invalidnosti je do sada, obavljalo stručno povjerenstvo, sastavljeno od istaknutih stručnjaka iz područja ocjene radne sposobnosti koje je imenovala Vlada Republike Hrvatske, i provodila se u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje.

Prema izmijenjenom članku 116. (odredbi članka 6. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju), od 1. siječnja 2013. revizija nalaza i mišljenja o invalidnosti koju donosi vještak odnosno viši vještak, prije donošenja rješenja, obavlja povjerenstvo u ministarstvu nadležnom za mirovinski sustav.

Ministar nadležan za mirovinski sustav propisat će općim aktom način rada vještaka – revizora, odnosno vijeća. Radi usklađenja ovih izmjena Zakona o mirovinskom osiguranju, a uzevši u obzir da se radi o jedinstvenom postupku vještačenja, iako se dio postupka provodi u Zavodu (prvostupanjski, drugostupanjski), a revizija nalaza i mišljenja o invalidnosti u ministarstvu nadležnom za mirovinski sustav, novom Uredbom uređuje se taj postupak kao cjelina, po slijedu postupanja u okviru jedinstvenog upravnog postupka i rješavanja o pravu.

Tako je Uredbom uređeno i postupanje izabranog doktora medicine primarne zdravstvene zaštite, koji prema članku 111. stavku 2. i 3. Zakona o mirovinskom osiguranju pokreće postupak za ocjenu radne sposobnosti osiguranika kada, na temelju zdravstvenog stanja osiguranika i radne sposobnosti definirane propisima o zdravstvenom osiguranju, ocijeni da je kod osiguranika nastala invalidnost. Do sada je ovaj dio postupka bio uređen posebnom Uredbom o opsegu i sadržaju medicinske dokumentacije (Narodne novine, broj 94/99.), koju je također donijela Vlada Republike Hrvatske. Ovom Uredbom, donesenom na temelju članka 112. stavka 2. Zakona, osim postupanja izabranog doktora medicine primarne zdravstvene zaštite, definirano je što se smatra medicinskom dokumentacijom koja se prilaže uz zahtjev za pokretanje postupka za ocjenu invalidnosti, te opseg i sadržaj te dokumentacije, sadržaj izvješća s nalazom i mišljenjem i dr.
Kao sastavni dio Uredbe dan je i Pregled opsega i sadržaja medicinske dokumentacije u kojem je prema klasifikaciji bolesti navedeno koje pretrage i nalazi potvrđuju određenu bolest.

Objedinjavanjem Uredbe o medicinskom vještačenju u mirovinskom osiguranju i Uredbe o opsegu i sadržaju medicinske dokumentacije u jedinstvenu Uredbu, jednim aktom uređeno je postupanje svih sudionika u postupku ocjene invalidnosti. Novom  Uredbom nisu povećane obveze doktora primarne zdravstvene zaštitite pri pokretanju postupka ocjene invalidnosti, a sadržaj medicinske dokumentacije na temelju koje se utvrđuje zdravstveno stanje osiguranika prilagođen je novim dijagnostičkim metodama.
Objedinjenom Uredbom propisuje se primjena dosadašnjih obrazaca koje utvrđuje ravnatelj Zavoda jer su ti obrasci usklađeni s važećim propisima, a svaka promjena prouzročila bi nepotrebne troškove. Iznimka su obrasci mišljenja vještaka – revizora, odnosno vijeća o reviziji nalaza i mišljenja o invalidnosti koje će, zbog promjene nadležnosti za reviziju, donijeti ministar nadležan za mirovinski sustav.
Online usluge

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za prosinac 2018.
(u siječnju 2019.)

U Zavodu je bilo:

1506912 Osiguranika - ukupno

1299438  Radnici kod pravnih osoba
103855  Radnici kod fizičkih osoba
59853  Obrtnici
19437  Poljoprivrednici
19223  Samostalne profesionalne djelatnosti
86

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
5020  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 18.02.2018.
broj prijava  3177
broj odjava  2404


opširnije

1236258 Korisnika mirovina - ukupno


503848  Korisnici starosnih mirovina
25970 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
83767 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske
193492  Korisnici prijevremene mirovine
285 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
190627  Korisnici invalidskih mirovina
238269  Korisnici obiteljskih mirovina

opširnije

670187 Korisnici mirovina - žene (54,21%)
566071 Korisnici mirovina - muškarci (45,79%)

1:1,22 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.664,26  kn, a njen udio u prosječnoj neto plaći u Republici Hrvatskoj za studeni 2018. (6.267 kn) iznosi 58,47 %.

30 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2018. godini iznosi 30 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2018. godini iznosi 2.363,35 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2018. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.336.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za prosinac 2018.
(u siječnju 2019.)

U Zavodu je bilo 

159297 korisnika doplatka za djecu za  305409 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 366,25 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 378,06 kn. ... arhiva