HZMO

A. Mihanovića 3
10000 Zagreb

tel: 01/4595-500
fax: 01/4595-063

matični broj: 1416626
OIB: 84397956623

Ostvarivanje prava i isplata doplatka za djecu

 
Postupak ostvarivanja prava na  doplatak za djecu pokreće se podnošenjem zahtjeva.
 

Zahtjev se podnosi područnoj službi/uredu Hrvatskog zavoda  za mirovinsko osiguranje, a zahtjeve je moguće predati besplatno i u poštanskim uredima na području Republike Hrvatske (popis poštanskih ureda).
Za donošenje rješenja o pravu na doplatak za djecu u prvom stupnju, nadležna je područna služba, odnosno područni ured  Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje na čijem je području prebivalište podnositelja zahtjeva.
Za donošenje rješenja o pravu na doplatak za djecu  primjenom pravnih propisa EU u prvom stupnju, nadležna je Područna služba u Zagrebu, A. Mihanovića 3. 
Doplatak za djecu se u RH  isplaćuje  preko banaka  na tekuće račune ili račune štedne knjižice korisnika doplatka za djecu u mjesečnim svotama i to u tekućem mjesecu za protekli mjesec.
 
Ako je račun ovršen da bi se doplatak za djecu isplaćivao na poseban račun, u poslovnici Financijske agencije (FINA) obvezno se prijavljuje primanje doplatka za djecu i Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje kao uplatitelja.
 
Ako je doplatak za djecu priznat primjenom  pravnih propisa EU doplatak se može isplaćivati i preko banaka  u inozemstvu. 
 
Žalbu protiv prvostupanjskog  rješenja o pravu na doplatak za djecu rješava Središnja služba Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, A. Mihanovića 3, Zagreb.
 
U zahtjevu treba navesti:
- identifikacijske podatke (OIB, MBG, ime i prezime) podnositelja zahtjeva, djece i svih članova kućanstva 
- adresu (mjesto stanovanja, broj pošte, ulica i kućni broj i država prebivališta ili boravišta podnositelja zahtjeva
- je li podnositelj zahtjeva u braku ili izvanbračnoj zajednici ili sam uzdržava djecu
- u kojem je odnosu/srodstvu podnositelj zahtjeva s djecom za koju traži doplatak za djecu (roditelj, djed, baka, očuh, maćeha, skrbnik) i u kojem je srodstvu s članovima kućanstva  
- za članove kućanstva jesu li zaposleni ili primaju mirovinu izvan RH i u kojoj državi
- boravi li ili prebiva dijete za koje traži doplatak za djecu izvan RH
- ostvaruje li se za dijete doplatak za djecu u drugoj državi
- koju vrstu prihoda/dohodaka/naknada ostvaruju svi članovi kućanstva uključujući i djecu za koju se traži doplatak za djecu
- postoji li invaliditet ili oštećenje zdravlja djeteta za koje se traži doplatak za djecu
- je li djetetu s utvrđenim težim oštećenjem zdravlja (težim ili teškim invaliditetom) osiguran stalan smještaj u ustanovi prema posebnim propisima. 
- IBAN tekućeg računa banke podnositelja zahtjeva/korisnika doplatka za djecu 
 
Uz zahtjev za prvo ostvarivanje prava na doplatak za djecu podnose se dokazi o identifikaciji podnositelja zahtjeva, djece  i članova kućanstva (preslike osobnih iskaznica, preslika potvrde iz matica ili elektronički zapis iz e-Matica iz sustava e-Građani   (potvrda o rođenju, vjenčanju, razvodu), potvrde o statusu azilanta ili stranca kojemu je odobrena supsidijarna zaštita, dokazi o ukupno ostvarenom dohotku u inozemstvu u prethodnoj godini (potvrda o ukupno isplaćenoj svoti inozemne mirovine, potvrda poslodavca  o ostvarenom neto dohotku u inozemstvu),a za prihode ostvarene u RH potvrda poslodavca o isplaćenim naknadama zbog bolovanja na teret HZZO-a, potvrdu centra za socijalnu skrb o naknadi roditelja njegovatelja i njegovatelja i o udomiteljskoj naknadi, dokaz (potvrda banke) o broju  tekućeg računa podnositelja zahtjeva na koju će se isplaćivati doplatak za djecu, za dijete za koje se traži doplatak za djecu, ako se školuje u državi članici EU i navršilo je 15 i više godina života, školsku potvrdu o redovitom pohađanju osnovne ili srednje škole. 
Ako se pravo na doplatak za djecu  ostvaruje primjenom pravnih propisa EU, a podnositelj traži isplatu doplatka za djecu u inozemstvo, uz zahtjev treba priložiti i potvrdu banke o SWIFT BIC i IBAN broju računa za isplatu. 

Pravo na doplatak za djecu pripada od dana podnošenja zahtjeva, ako su ispunjeni uvjeti propisani za stjecanje prava na doplatak. Iznimno za novorođeno dijete pravo na doplatak za djecu pripada od dana rođenja djeteta ako je zahtjev podnesen u roku od mjesec dana od rođenja djeteta. (vidi izmjene ZIDZDD od 1. srpnja 2018.)
Kada je pravo na doplatak za djecu već priznato, u svakoj sljedećoj godini pravo na doplatak za djecu ostvaruje na osnovi zahtjeva podnesenog do 1. ožujka, kada se prema ukupnom dohotku kućanstva korisnika ostvarenog u prethodnoj kalendarskoj godini ponovo utvrđuju uvjeti za ostvarivanje prava, odnosno dohodovni cenzus i pripadajući iznosi doplatka za djecu (postupak prevođenja). U tom slučaju, uz zahtjev za nastavno ostvarivanje prava, treba dostaviti dokaze o nastalim promjenama u odnosu na već ranije dostavljene dokaze.
 Ako se zahtjev za nastavno ostvarivanje prava ne podnese do 1. ožujka tekuće godine, pravo se može ostvariti, ali ne nastavno od 1. ožujka, već od datuma kada je zahtjev podnesen. Zahtjevi za rješavanje o nastavnom pravu na doplatak za djecu od 1. ožujka podnose se od siječnja tekuće godine. 
Ukupni dohodak kućanstva ostvaren u RH utvrđuje se službenim putem. To znači da korisnik doplatka za djecu uz zahtjev  ne prilaže dokaze o dohotku ili naknadama ostvarenim u prethodnoj kalendarskoj godini.
Ako je  nakon novog izračuna, na osnovi ukupnog dohotka ostvarenog u prethodnoj godini, u prevođenju utvrđena svota doplatka za djecu za tekuću godinu u istoj svoti kao u prethodnom rješenju, doplatak za djecu isplaćuje se prema ranije donesenom rješenju kojim je utvrđeno pravo i visina doplatka za djecu. To znači da će se korisnicima kojima u postupku prevođenja nije izmijenjena svota doplatka za djecu, određena u prethodnom rješenju,  nastaviti isplata doplatka za djecu bez donošenja i dostave rješenja za tekuću godinu.
Zavod će i nadalje donositi rješenja korisnicima  kojima se svota doplatka za djecu smanji ili poveća, a rješenje će donijeti i onim korisnicima koji podnesu prigovor zbog neizmijenjene svote doplatka za djecu, smatrajući da nije pravilno određena.
Korisnici koji neće dobiti rješenje o prevođenju, kao dokaz da ostvaruju pravo na doplatak za djecu (radi ostvarivanja drugih prava) mogu u nadležnoj područnoj službi/uredu zatražiti izdavanje rješenja ili potvrdu o ostvarenom pravu na doplatak za djecu za tekuću godinu.
 
OKOLNOSTI KOJE MOGU UTJECATI  NA IZMJENU DONESENOG RJEŠENJA 
Korisnik doplatka za djecu dužan je nadležnoj područnoj službi/uredu prijaviti svaku promjenu nastalu tijekom godine koja može utjecati na promjenu utvrđenih uvjeta za ostvarivanje prava na doplatak za djecu (preseljenje, stupanje u radni odnos ili prestanak radnog odnosa korisnika, djeteta ili člana kućanstva, prebivalište ili boravak djeteta u inozemstvu, zaposlenje korisnika ili bračnog druga u drugoj državi ili članici EU, stjecanje mirovine korisnika ili bračnog druga u drugoj državi, članici EU, smještaj djeteta s utvrđenim težim oštećenjem zdravlja, odnosno težim ili teškim invaliditetom u ustanovu, prestanak redovitog školovanja djeteta, završetak školovanja, stupanje u brak korisnika ili djeteta)  ili na izmjenu svote doplatka za djecu (stupanje u radni odnos, prestanak radnog odnosa, umirovljenje, ostvarivanje prava na novčanu naknadu, promjena broja članova kućanstva, stjecanje prihoda u inozemstvu),  i to u roku 15 dana od nastale promjene.
Kada se u tekućoj kalendarskoj godini izmijene činjenice i okolnosti u pogledu visine ukupnog dohotka kućanstva, koje su isključivale stjecanje prava na doplatak ili zbog kojih je korisniku pripadala manja svota doplatka za djecu zbog promjene u broju ili svojstvu djece ili članova kućanstva ( povećanje broja djece ili članova kućanstva bez prihoda, prestanak ostvarivanja prihoda zbog prestanka radnog odnosa ili obavljanja samostalne djelatnosti,  prestanak ostvarivanja naknade), korisnik stječe pravo na doplatak ili mu se povećava svota doplatka za djecu od prvoga dana idućeg mjeseca nakon prijave nastale promjene.
 Kada se u tekućoj kalendarskoj godini poveća ukupni dohodak kućanstva koji uvjetuje prestanak prava na doplatak (povećanje broja članova kućanstva koji ostvaruje prihod/dohodak, smanjenje broja članova kućanstva,  zaposlenje korisnika ili člana kućanstva ), pravo na doplatak za djecu prestaje od prvoga dana idućeg mjeseca od dana nastale promjene.
Kada se u tekućoj, kalendarskoj godini izmijene činjenice i okolnosti zbog kojih korisniku prestaje pravo na doplatak, o tome se  donosi rješenje, a isplata se obustavlja  posljednjeg dana u mjesecu  u kojem je došlo do promjene.
Iznimno, kada korisniku doplatka prestaje pravo zbog gubitka svojstva osobe koja može  biti korisnik, ili dijete umre ili izgubi svojstvo za koje je utvrđeno pravo, isplata se obustavlja posljednjeg dana u mjesecu i bez donošenja rješenja, osim kada to korisnik izričito zahtijeva.
Ako se utvrdi da korisnik doplatak za djecu ne koristi za uzdržavanje i odgoj djece, nadležno tijelo socijalne skrbi odredit će isplatu doplatka drugoj osobi i o tome donijeti rješenje i izvijestiti Zavod.

Online usluge

info telefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za srpanj 2018.
(u kolovozu 2018.)

U Zavodu je bilo:

1563560 Osiguranika - ukupno

1328529  Radnici kod pravnih osoba
126880  Radnici kod fizičkih osoba
63941  Obrtnici
19480  Poljoprivrednici
19607  Samostalne profesionalne djelatnosti
87

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
5036  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 24.09.2018.
broj prijava  2700
broj odjava  3323

opširnije

1233430 Korisnika mirovina - ukupno


503108  Korisnici starosnih mirovina
23560 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
84162 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske
190335  Korisnici prijevremene mirovine
256 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
192924  Korisnici invalidskih mirovina
239085  Korisnici obiteljskih mirovina

opširnije

668180 Korisnici mirovina - žene (54,17%)
565250 Korisnici mirovina - muškarci (45,83%)

1:1,27 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.564,34 kn, a njen udio u prosječnoj neto plaći u Republici Hrvatskoj za lipanj 2018. (6.276 kn) iznosi 56,79 %.

30 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2018. godini iznosi 30 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2018. godini iznosi 2.294,25 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2018. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.234.550.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za srpanj 2018.
(u kolovozu 2018.)

U Zavodu je bilo 

138751 korisnika doplatka za djecu za 269 689 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 379,63 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 398,97 kn. ... arhiva