Ostvarivanje prava i isplata doplatka

 
Postupak ostvarivanja prava na  doplatak za djecu pokreće se podnošenjem zahtjeva.
 

Zahtjev se podnosi područnoj službi/uredu Hrvatskog zavoda  za mirovinsko osiguranje.
Za donošenje rješenja o pravu na doplatak za djecu u prvom stupnju, nadležna je područna služba, odnosno područni ured  Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje na čijem je području prebivalište podnositelja zahtjeva.
Za donošenje rješenja o pravu na doplatak za djecu  primjenom pravnih propisa EU u prvom stupnju, nadležna je Područna služba u Zagrebu, A. Mihanovića 3. 
Doplatak za djecu se u RH  isplaćuje  preko banaka  na tekuće račune ili račune štedne knjižice korisnika doplatka za djecu u mjesečnim svotama i to u tekućem mjesecu za protekli mjesec.
Ako je doplatak za djecu priznat primjenom  pravnih propisa EU doplatak se može isplaćivati i preko banaka  u inozemstvu. 
Žalbu protiv prvostupanjskog  rješenja o pravu na doplatak za djecu, rješava Središnja služba Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje u Zagrebu.
 
U zahtjevu je potrebno navesti:
- identifikacijske podatke (OIB, MBG, ime i prezime) podnositelja zahtjeva, djece i svih članova kućanstva 
- adresu (mjesto stanovanja, broj pošte, ulica i kućni broj i državu prebivališta ili boravišta podnositelja zahtjeva
- je li podnositelj zahtjeva u braku ili izvanbračnoj zajednici ili sam uzdržava djecu
- u kojem je odnosu/srodstvu podnositelj zahtjeva s djecom za koju traži doplatak (roditelj, djed, baka, očuh, maćeha, skrbnik) i u kojem je srodstvu s članovima kućanstva  
- jesu li zaposleni ili primaju mirovinu izvan RH i gdje
- boravi li ili prebiva dijete za koje traži doplatak izvan RH
- ostvaruje li se za dijete doplatak u drugoj državi
- koju vrstu prihoda/dohodaka/naknada ostvaruju svi članovi kućanstva uključujući i djecu za koju se traži doplatak
- postoji li oštećenje zdravlja djeteta za koje se traži doplatak
- je li djetetu s utvrđenim težim oštećenjem zdravlja(težim ili teškim invaliditetom) osiguran stalan smještaj u ustanovi prema posebnim propisima. 
- IBAN tekućeg računa banke podnositelja zahtjeva/korisnika doplatka za djecu (a ne broj računa druge osobe  ili broj druge osobe na koji je opunomoćen)
 
Uz zahtjev za prvo ostvarivanje prava na doplatak za djecu, podnose se dokazi o identifikaciji podnositelja zahtjeva, djece  i članova kućanstva (preslike osobnih iskaznica, preslika potvrde iz matica, ili elektronički zapis iz matica e-Građani   (potvrda o rođenju, vjenčanju, razvodu), potvrde o statusu azilanta ili stranca kojemu je odobrena supsidijarna zaštita, dokazi o ukupno ostvarenom dohotku u inozemstvu u prethodnoj godini ( potvrda o ukupno isplaćenoj svoti inozemne mirovine, potvrda poslodavca  o ostvarenom neto dohotku u inozemstvu , potvrda o isplaćenoj novčanoj naknadi  za nezaposlenost  u inozemstvu ) dokaz o broju OSOBNOG IBAN  tekućeg računa  ili broj štedne knjižice podnositelja zahtjeva na koju će se isplaćivati doplatak, a ako se dijete školuje u državi članici EU školsku potvrdu o redovitom pohađanju osnovne ili srednje škole od 15. godine života djeteta za koje se traži doplatak 
Ako se pravo na doplatak  ostvaruje primjenom pravnih propisa EU, a podnositelj želi isplatu doplatka u inozemstvo, potrebno je zahtjevu priložiti i potvrdu banke o SWIFT BIC i IBAN broju računa za isplatu. 
Nakon priznatog prava na doplatak za djecu, a radi nastavnog ostvarivanja prava u svakoj sljedećoj godini pravo na doplatak ostvaruje se na osnovi zahtjeva podnesenog do 1. ožujka, kada se, na osnovi ukupnog dohotka kućanstva korisnika ostvarenog u prethodnoj kalendarskoj godini ponovo utvrđuju uvjeti za ostvarivanje prava, odnosno dohodovni cenzus i pripadajući iznosi doplatka za djecu (postupak prevođenja).
Ako se zahtjev za nastavno ostvarivanje prava ne podnese do 1. ožujka tekuće godine, pravo se može ostvariti, ali ne nastavno od 1. ožujka, već od datuma kada je zahtjev podnesen.
Ukupni dohodak kućanstva utvrđuje se službenim putem. To znači da korisnik doplatka za djecu uz zahtjev  ne prilaže dokaze o dohotku ili naknadama ostvarenim u prethodnoj kalendarskoj godini.
Ako je  nakon novog izračuna ukupnog dohotka, utvrđena ista visina doplatka za djecu za tekuću godinu, doplatak se isplaćuje na temelju ranije donesenog rješenja kojim je utvrđeno pravo na doplatak i visina doplatka. To znači da će se korisnicima kod kojih u postupku prevođenja nije utvrđena promjena u visini doplatka za djecu, određenoj u prethodnom rješenju,  nastaviti isplata doplatka bez donošenja i dostave rješenja za tekuću godinu.
Zavod će i dalje donositi rješenja korisnicima  kojima se visina doplatka smanjuje ili povećava, odnosno  Zavod će donijeti rješenje i onim korisnicima koji podnesu prigovor da nepromijenjena svota doplatka nije pravilno određena.
Korisnici koji neće dobiti rješenje o prevođenju, kao dokaz da ostvaruju pravo na doplatak za djecu (radi ostvarivanja drugih prava) mogu u nadležnoj područnoj službi/uredu zatražiti izdavanje rješenja ili potvrdu o ostvarenom pravu na doplatak za djecu za tekuću godinu.
 
OKOLNOSTI KOJE UTJEČU NA PROMJENU DONESENOG RJEŠENJA 
Korisnik doplatka za djecu dužan je nadležnoj područnoj službi/uredu prijaviti svaku promjenu nastalu tijekom godine koja može utjecati na promjenu utvrđenih uvjeta za ostvarivanje prava na doplatak za djecu (preseljenje, stupanje u radni odnos korisnika, djeteta ili člana kućanstva, prebivalište ili boravak djeteta u inozemstvu, zaposlenje korisnika ili bračnog druga u drugoj državi, članici EU, stjecanje mirovine korisnika ili bračnog druga u drugoj državi, članici EU, smještaj djeteta s utvrđenim težim oštećenjem zdravlja, odnosno težim ili teškim invaliditetom u ustanovu, prestanak redovitog školovanja djeteta, završetak školovanja, stupanje u brak djeteta)  ili na izmjenu svote doplatka za djecu (stupanje u radni odnos, prestanak radnog odnosa, umirovljenje, ostvarivanje prava na novčane naknade, promjena broja članova kućanstva, stjecanje prihoda u inozemstvu),  i to u roku od 15 dana od nastale promjene.
Kada se u tekućoj kalendarskoj godini izmijene činjenice i okolnosti u pogledu visine ukupnog dohotka kućanstva, koje su isključivale stjecanje prava na doplatak ili zbog kojih je korisniku pripadala manja svota doplatka za djecu zbog promjene u broju ili svojstvu djece ili članova kućanstva ( povećanje broja djece ili članova kućanstva bez prihoda, prestanak ostvarivanja prihoda zbog prestanka radnog odnosa ili obavljanja samostalne djelatnosti,  prestanak ostvarivanje naknade), korisnik stječe pravo na doplatak ili mu se povećava svota doplatka za djecu od prvoga dana idućeg mjeseca nakon prijave nastale promjene.
 Kada se u tekućoj kalendarskoj godini poveća ukupni dohodak kućanstva koji uvjetuje gubitak prava na doplatak (povećanje broja članova kućanstva koji ostvaruje prihod/dohodak, smanjenje broja članova kućanstva,  zaposlenje korisnika ili člana kućanstva ), pravo se gubi od prvoga dana idućeg mjeseca od dana nastale promjene.
Kada se u tekućoj, kalendarskoj, godini izmijene činjenice i okolnosti zbog kojih korisniku prestaje pravo na doplatak, o tome se  donosi rješenje, a isplata se obustavlja  posljednjeg dana u mjesecu  u kojem je došlo do promjene.
Iznimno, kada korisniku doplatka prestaje pravo zbog gubitka svojstva osobe koja može  biti korisnik, ili dijete umre ili izgubi svojstvo za koje je utvrđeno pravo, isplata se obustavlja posljednjeg dana u mjesecu i bez donošenja rješenja, osim kada to korisnik izričito zahtijeva.
Ako se utvrdi da korisnik doplatak za djecu ne koristi za uzdržavanje i odgoj djece, nadležno tijelo socijalne skrbi odredit će isplatu doplatka drugoj osobi i o tome izvijestiti Zavod.
 

Online usluge

info telefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za listopad 2017.
(u studenom 2017.)

U Zavodu je bilo:

1496040 Osiguranika - ukupno

1283135  Radnici kod pravnih osoba
109604  Radnici kod fizičkih osoba
58160  Obrtnici
19533  Poljoprivrednici
20103  Samostalne profesionalne djelatnosti
105

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
5400  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 13.12.2017.
broj prijava  2398
broj odjava  1765


opširnije

1232448 Korisnika mirovina - ukupno


504971 Korisnici starosnih mirovina
19145 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
85287 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske
185488 Korisnici prijevremene mirovine
211 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
197033 Korisnici invalidskih mirovina
240313 Korisnici obiteljskih mirovina

opširnije

668285 Korisnici mirovina - žene (54,22%)
564163 Korisnici mirovina - muškarci (45,78%)

1:1,21 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.524,47 kn, a njen udio u prosječnoj neto plaći u Republici Hrvatskoj za rujan 2017. (5.958 kn) iznosi 59,16%.

30 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2017. godini iznosi 30 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2017. godini iznosi 2.298,69 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2017. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.197.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za listopad 2017.
(u studenom 2017.)

U Zavodu je bilo 

152 189 korisnika doplatka za djecu za 287 683 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 373,96 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( sa razlikama za prethodne mjesece) iznosi 383,53 kn. ... arhiva