HZMO

A. Mihanovića 3
10000 Zagreb

tel: 01/4595-500
fax: 01/4595-063

matični broj: 1416626
OIB: 84397956623

Dodatak na mirovine ostvarene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju

 Dodatak na mirovine ostvarene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju

 
 Korisnicima mirovine koji su ostvarili pravo na mirovinu nakon 1. siječnja 1999., prema Zakonu o mirovinskom osiguranju, određuje se zavisno od svote mirovine i godine ostvarivanja prava na mirovinu, dodatak na mirovinu i to:
- na mirovine ostvarene u 1999. godini dodatak iznosi 4,0% od mirovine,  
- na mirovine ostvarene u 2000. godini dodatak iznosi 8,4% od mirovine,  
- na mirovine ostvarene u 2001. godini dodatak iznosi 12,6% od mirovine,  
- na mirovine ostvarene u 2002. godini dodatak iznosi 16,3% od mirovine,  
- na mirovine ostvarene u 2003. godini dodatak iznosi 19,0% od mirovine,  
- na mirovine ostvarene u 2004. godini dodatak iznosi 20,9% od mirovine,  
- na mirovine ostvarene u 2005. godini dodatak iznosi 22,6% od mirovine,  
- na mirovine ostvarene u 2006. godini dodatak iznosi 23,8% od mirovine,  
- na mirovine ostvarene u 2007. godini dodatak iznosi 24,9% od mirovine,  
- na mirovine ostvarene u 2008. godini dodatak iznosi 25,9% od mirovine,  
- na mirovine ostvarene u 2009. godini dodatak iznosi 26,4% od mirovine,  
- na mirovine ostvarene u 2010. godini i sljedećim godinama dodatak iznosi 27,0% od mirovine. 
Osnovicu za određivanje dodatka čini mjesečna svota mirovine koja se usklađuje svake kalendarske godine, odnosno dva puta godišnje (počevši od 1. siječnja, odnosno od 1. srpnja) prema (svakoj) novoj aktualnoj vrijednosti mirovine.
U svotu mirovine određenu prema stavku 1. ovoga članka uračunava se dodatak na mirovinu određen na način i pod uvjetima propisanim Zakonom o dodatku na mirovine ostvarene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju.
Prema članku 79. stavku 2. ZOMO-a dodatak na mirovinu određen na način i pod uvjetima propisanim Zakonom o dodatku na mirovine ostvarene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju uračunava se u svotu mirovine, odnosno dodatak je sastavni dio formule za izračun mirovine.

Pravo na dodatak imaju:
1) korisnici mirovine kojima je mirovina priznata i određena prema ZOMO-u (članak 74. do 81.
    i   184. ZOMO);
2) korisnici mirovine ostvarene primjenom međunarodnih sporazuma o socijalnom osiguranju
    kojima je mirovina iz hrvatskoga mirovinskog osiguranja priznata i određena isključivo prema
    ZOMO-u;
3) redoviti članovi HAZU koji su mirovinu ostvarili nakon 26. prosinca 2002. i kojim je mirovina
    priznata i određena prema ZOMO-u i ako iznosi manje od najviše mirovine;
 
Počevši od 1. siječnja 2019. pravo na dodatak imaju i
 
- korisnici starosne, prijevremene starosne mirovine kojima je u obveznom mirovinskom osiguranju generacijske solidarnosti određena osnovna mirovina – korisniku osnovne mirovine
- korisnici invalidske osnovne mirovine
- članovi obitelji osiguranika koji je osiguran i u obveznom  mirovinskom osiguranju individualne kapitalizirane štednje koji ostvari obiteljsku mirovinu u visini osnovne mirovine,
- zatečeni korisnici mirovine kojima je u obveznom mirovinskom osiguranju generacijske solidarnosti određena osnovna mirovina u razdoblju od 1. siječnja 2014. do 31. prosinca 2018.
Korisnicima koji su pravo na mirovnu ostvarili od 1. siječnja 2014. do 31. prosinca 2018. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje odrediti će dodatak po službenoj dužnosti, bez odnošenja rješenja.
Korisnicima mirovine iz članka 91. stavka 1. i 2. ZOMO-a dodatak na dio mirovine koji korisniku pripada za mirovinski staž ostvaren od dana osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje, tj. od 1. siječnja 2002. do dana ostvarivanja prava na mirovinu određuje se u postotku od 27% pomnoženim sa faktorom osnovne mirovine određene za kalendarsku godinu u kojoj osiguranik stječe pravo na mirovinu.
 
Pravo na dodatak nemaju:
1) korisnici obiteljske mirovine, određene nakon 1. siječnja 1999. od mirovine ostvarene prema
    propisima o mirovinskom i invalidskom osiguranju koji su važili do 31. prosinca 1998.;
2) korisnici najviše mirovine;
3) korisnici najniže mirovine;
4) korisnici mirovina ostvarenih i/ili određenih na temelju posebnih propisa pod povoljnijim uvjetima
    od uvjeta određenih prema ZOMO-u.

To su:
a) korisnici mirovina ostvarenih ili određenih (ili povećanih) prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz   Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ("Narodne novine", broj 121/17), Zakonu o pravima
    hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji («Narodne novine», broj 174/04.) nakon 1. siječnja
    2005., kao i svi korisnici mirovina ostvarenih prema ranijim ZOPHBDR-ima.
Ovi korisnici mirovine imaju pravo podnijeti zahtjev da im se mirovina odredi prema Zakonu o mirovinskom osiguranju uz koji se određuje dodatak na mirovine prema Zakonu o dodatku na mirovine ostvarene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju . Isplaćivat će se ona mirovina za koju branitelj smatra da je za njega povoljnija.
b) korisnici mirovina određenih prema Zakonu o pravima bivših političkih zatvorenika;
c) korisnici mirovina ostvarenih prema Zakonu o pravima zastupnika u Hrvatskom saboru (saborski zastupnici, članovi Vlade RH, suci Ustavnog suda RH i glavni državni revizor) do 2. veljače 2012.
Zastupnik u Hrvatskom saboru koji  ostvari pravo na mirovinu nakon 3. veljače 2012.,ima pravo na dodatak.

Prema Zakonu o izmjenama Zakona o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru (»Narodne novine«, broj 12/12.). zastupnik u Hrvatskom saboru nakon prestanka zastupničkog mandata ostvaruje pravo na mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju. Visina mirovine također se određuje prema Zakonu o mirovinskom osiguranju.
d) redoviti članovi Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, ako im je mirovina određena prema
    posebnom propisu – prema prijašnjem članku 20. Zakona o redovitim članovima HAZU
    važećem do 25. prosinca 2002., kao i korisnici obiteljskih mirovina izvedenih iz tih mirovina,
    ostvarenih prema tome posebnom propisu;
e) korisnici mirovina ostvarenih i/ili određenih prema Zakonu o pravima iz mirovinskog osiguranja
    djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba, kao i korisnici
    mirovina ostvarenih prema ZOMIOVO-u;
f) korisnici mirovina ostvarenih (određenih) prema članku 38. ZOMO-a (savezni kadar), dakle i
   korisnici mirovina iz članka 38. stavka 3. i 4. ZOMO-a nemaju pravo na dodatak na mirovinu; 
g) mirovine rudara istarskih ugljenokopa «Tupljak» d.d. Labin ostvarene prema Zakonu o
    posebnim pravima iz mirovinskog osiguranja i prava po osnovi nezaposlenosti zaposlenika u
    istarskim ugljenokopima «Tupljak» d.d.  Labin;
h) pirotehničari, koji su pravo na mirovinu ostvarili prema prijašnjem ZOPHBDR-u u vezi s
    prijašnjim Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o razminiranju, kao i sve mirovine
    ostvarene prema novome Zakonu o humanitarnom razminiranju i Zakonu o posebnim pravima
    iz mirovinskog osiguranja zaposlenika na poslovima razminiranja;
i) starosne mirovine radnika profesionalno izloženih azbestu, ostvarene prema Zakonu o
   uvjetima za stjecanje prava na starosnu mirovinu radnika profesionalno izloženih azbestu.
  

Najviša mirovina i dodatak
Dodatak na mirovinu ne određuje se na svotu najviše mirovine.
Ako svota mirovine «prema stažu i plaći» zajedno s dodatkom na dan 1. listopada 2007. ili na dan ostvarivanja prava nije dosegla svotu najviše mirovine, određuje se dodatak na mirovinu prema stažu i plaći dok svota mirovine zajedno s dodatkom ne prijeđe svotu najviše mirovine.
Kada i ako svota mirovine ostvarena prema stažu i plaći zajedno s dodatkom prelazi svotu najviše mirovine, dodatak se određuje u visini razlike između svote mirovine korisnika i svote najviše mirovine. U tom slučaju dodatak se umanjuje do visine najviše mirovine toga korisnika.

Najniža mirovina i dodatak
U članku 2. Zakona o dodatku propisano je da se korisnicima najniže mirovine koja je određena prema Zakonu o mirovinskom osiguranju, dodatak određuje na mirovinu koja im pripada na temelju ukupnoga mirovinskog staža za određivanje mirovine i njihovih ostvarenih plaća, odnosno osnovica osiguranja.
U slučajevima kada je svota mirovine «prema stažu i plaći» zajedno s dodatkom manja od svote najniže mirovine, isplaćuje se i nadalje najniža mirovina.
U slučajevima kada je svota mirovine «prema stažu i plaći» zajedno s dodatkom veća od svote najniže mirovine, isplaćuje se svota mirovine s dodatkom, a obustavlja isplata najniže mirovine.
U slučajevima kada je svota mirovine s dodatkom ista kao svota najniže mirovine, isplaćuje se i nadalje najniža mirovina.Online usluge

Postavite pitanje

infotelefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati
Projekti HZMO

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za srpanj 2019.
(u kolovozu 2019.)

U Zavodu je bilo:

1600405 Osiguranika - ukupno

1364748  Radnici kod pravnih osoba
124928  Radnici kod fizičkih osoba
67769  Obrtnici
19229  Poljoprivrednici
18925  Samostalne profesionalne djelatnosti
89

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
4717  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 22.08.2019.
broj prijava  1 437
broj odjava  1 281


opširnije

1240429 Korisnika mirovina - ukupno


506175  Korisnici starosnih mirovina
30179 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
84501 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske 1
197674  Korisnici prijevremene mirovine
299 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
184606  Korisnici invalidskih mirovina 1
236995  Korisnici obiteljskih mirovina


1Primjena čl. 175. st. 7. i čl. 58. Zakona o mirovinskom osiguranju (NN 157/13, 151/14, 33/15, 93/15, 120/16, 18/18, 62/18 i 115/18)  te primjena članka 36. i članka 202.  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) za korisnike kojima su mirovine priznate prema općim propisima, a određene prema spomenutom Zakonu.

opširnije

669978 Korisnici mirovina - žene (54,01%)
570451 Korisnici mirovina - muškarci (45,99%)

1:1,29 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.712,65  kn, a njen udio u prosječnoj netoplaći u Republici Hrvatskoj za lipanj 2019. (6.470 kn) iznosi 57,38 %.

31 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 31 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 2.537,91 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2019. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.377.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za srpanj 2019.
(u kolovozu 2019.)

U Zavodu je bilo 

153937 korisnika doplatka za djecu za  301415 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 365,51 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) iznosi 381,34 kn. ... arhiva