Obustave od mirovine

 1. Dodatni doprinos za zdravstveno osiguranje

Na mirovine koje se isplaćuju korisnicima u Republici Hrvatskoj, Zavod obračunava, obustavlja i plaća dodatni doprinos za zdravstveno osiguranje prema Zakonu o doprinosima («Narodne novine» br. NN 84/08, 152/08, 94/09, 18/11, 22/12, 144/12, 148/13, 41/14, 143/14 i 115/16). Doprinos se obračunava, obustavlja i plaća po stopi od 3%, iz mirovina koje su veće od prosječne neto plaće po zaposlenom u pravnim osobama Republike Hrvatske.   
2. Porez na mirovinska primanja i prirez
 
Prema Zakonu o porezu na dohodak ('Narodne novine' broj 115/16) koji stupa na snagu 1. siječnja 2017., Zavod na mirovinska primanja obračunava porez na dohodak od nesamostalnog rada ( u daljnjem tekstu: porez ), te prirez porezu na dohodak ( u daljnjem tekstu: prirez ) prema odlukama o uvođenju prireza koje donose jedinice lokalne samouprave. Porez i prirez obračunat na mirovinska primanja, Zavod uplaćuje u državni proračun.

 3.Ovrhe na mirovinskim primanjima

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (u daljnjem tekstu: Zavod), kao isplatitelj mirovinskih i drugih primanja iz mirovinskog osiguranja, prema propisima Ovršnog zakona ima obvezu kao ovršenikov dužnik u odnosu na korisnike kojima je prema rješenju o ovrsi, radi naplate novčane tražbine ovrhovoditelja, predmet prisilne naplate mirovina ili drugo primanje iz mirovinskog osiguranja. Ovrhe na navedenim primanjima provode se u skladu s nalozima iz rješenja o ovrsi koja se donose u nadležnosti sudova i javnih bilježnika, a Zavodu trebaju biti dostavljena prema pravilima dostave. Također, Zavod kao isplatitelj navedenih primanja i doplatka za djecu, u slučaju ovrhe na novčanim sredstvima na računima banaka na koje se navedena primanja isplaćuju, obvezan je, prema obavijestima FINA-e, uplatiti primanja izuzeta od ovrhe na poseban račun korisnika.
U slučajevima kada se na mirovinskim primanjima provode rješenja o ovrsi koje donose porezna tijela primjenjuju se propisi Općeg poreznog zakona („Narodne novine“, br. 147/08., 18/11., 78/12. i 136/12.), naročito što se tiče primanja izuzetih od ovrhe koje isplaćuje Zavod.

Zavod kao ovršenikov dužnik ne može ovršiti primanja iz članka 172. Ovršnog zakona („Narodne novine“, br. 112/12. – u daljnjem tekstu: OZ) i iznose mirovinskih primanja izuzetih od ovrhe iz članka 173. OZ-a osim iznimno primanja po osnovi novčane naknade za tjelesno oštećenje i doplatak za tuđu njegu i pomoć, a radi naplate novčane tražbine prema osnovi zakonskoga uzdržavanja, naknade štete nastale zbog narušenog zdravlja ili smanjenja, odnosno gubitka radne sposobnosti i naknade štete za izgubljeno uzdržavanje zbog smrti davatelja uzdržavanja, i to do iznosa od jedne polovice toga primanja.
Navedena primanja u uvjetima provedbe ovrhe na novčanim sredstvima korisnika mirovina, kojima se mirovina i mirovinska primanja isplaćuju na račun otvoren u poslovnim bankama, Zavod uplaćuje na poseban račun korisnika mirovinskog primanja prema obavijesti FINA-e.
Slijedi tablični prikaz primanja izuzetih od ovrhe koja isplaćuje Zavod.

Primanja koja isplaćuje Zavod i na kojima se provodi ovrha temeljem Ovršnog zakona i primanja izuzeta od ovrhena temelju Ovršnog zakona

Nepljenjiva primanja prema odredbama Općeg poreznog zakona

Zapljena po pristanku dužnika

Prednosni red

Promjene u ovršnom sustavu od 1. siječnja 2011.
  

Online usluge

info telefoni

+385 1 45 95 011
+385 1 45 95 022
radnim danom
od 8 do 16 sati

Osnovni
podaci

Mirovinsko osiguranje
za lipanj  2017.
(u srpnju 2017.)

U Zavodu je bilo:

1525457 Osiguranika - ukupno

1293615  Radnici kod pravnih osoba
124606  Radnici kod fizičkih osoba
61628  Obrtnici
19545  Poljoprivrednici
20447  Samostalne profesionalne djelatnosti
117

 
 Osiguranici zaposlenih kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski  državljani  zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu
5499  Produženo osiguranje

Broj prijava i odjava
na dan 16.08.2017.
broj prijava  2120
broj odjava  2651


opširnije

1231877 Korisnika mirovina - ukupno


504573 Korisnici starosnih mirovina
17477 Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika
85389 Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske
183209 Korisnici prijevremene mirovine
190 Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca
198982 Korisnici invalidskih mirovina
242057 Korisnici obiteljskih mirovina

opširnije

667618 Korisnici mirovina - žene (54,20%)
564259 Korisnici mirovina - muškarci (45,80%)

1:1,24 je odnos broja korisnika mirovina i osiguranika

Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 3.449,80 kn, a njen udio u prosječnoj neto plaći u Republici Hrvatskoj za svibanj 2017. (6.025 kn) iznosi 57,26%.

30 godina je prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO
71 godina je prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO

 

  • Prosječan mirovinski staž korisnika starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2017. godini iznosi 30 godina.
  • Prosječna starosna mirovina ZOMO korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2017. godini iznosi 2.191,12 kn.
  • Prosječna dob korisnika  starosnih mirovina ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2017. godini iznosi 64 godine.


opširnije

3.101.000.000 kn iznosi procjena potrebnih sredstva za isplatu mirovina i mirovinskih primanja

Doplatak za djecu
za lipanj 2017.
(u srpnju 2017.)

U Zavodu je bilo 

153 324 korisnika doplatka za djecu za 294 630 djece.

Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) iznosi 373,84 kn.

Prosječna svota doplatka za djecu ( sa razlikama za prethodne mjesece) iznosi 388,03 kn. ... arhiva