3. OPĆI AKTI KOJE DONOSI RAVNATELJ ZAVODA

Opće

Misija, vizija i ciljevi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (od 17. srpnja 2008.) (pdf, 42 KB)

Etički kodeks radnika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (17. srpnja 2008.) (pdf, 87 KB)

Pravila poslovnog ponašanja radnika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje u komunikaciji sa strankama – korisnicima usluga (5. studenoga 2009.) (pdf, 718 KB); Dopuna Pravila poslovnog ponašanja radnika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje u komunikaciji sa strankama – korisnicima usluga (13. srpnja 2017.) (pdf, 245 KB)

Pravilnik o unutarnjoj reviziji (od 20. prosinca 2017.;  pdf 2,7 MB)


Programi i planovi

Programi

Program školovanja, obrazovanja, osposobljavanja i stručnog usavršavanja radnika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (21. ožujka 2003., 24. siječnja 2008.)
Program pripravničkog stručnog ispita u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje (27. srpnja 2016.)
Program stručnog osposobljavanja vještaka i viših vještaka (5. velječe 2010.; pdf 903 kb)

Planovi

 

 

Pravilnici

o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje - 30. srpnja. 2014., Odluka o I. izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje – 29. lipnja 2015. i Odluka o II. dopuni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje – 20. srpnja 2017.; 
 

Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje, 30. srpnja. 2014. ; Odluka o I. izmjeni i dopuni Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje - 29. lipnja 2015., Odluka o II. izmjeni i dopuni Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje – 30. listopada 2015. i Odluka o III. izmjeni i dopuni Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje – 20. srpnja 2017.


o radu, plaćama i školovanju

Pravilnik o radu (26. siječnja 2004., 18. studenoga 2004., 15. veljače 2005., 16.prosinca 2009., 18.lipnja 2010., 14. prosinca 2010., 31. prosinca 2012., 8. svibnja 2014. i 6. veljače 2015.)
Kolektivni ugovor za Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (7. rujna 2005., 3. rujna 2007., 7. prosinca 2012. i 29. siječnja 2018.)
Pregled radnih mjesta na kojima radnici 50% i više svog radnog vremena rade s korisnicima usluga Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (25. studenoga 2005.)
Pravila o poslovima koji se ne smiju prekidati za vrijeme štrajka ili isključivanja s rada (7. travnja 2005.)
Pravilnik o školovanju, obrazovanju, osposobljavanju i stručnom usavršavanju (21. ožujka 2003. i 24. siječnja 2008.)
Sporazum o uređivanju uvjeta za rad sindikalnih povjerenika u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje (10. studenoga 2009.)

o zaštiti


Pravilnik o zaštiti na radu (od 19. travnja 2016.- stupio na snagu 3. svibnja 2016.)
Pravilnik o zaštiti od požara (30. rujna 1997. , 11. prosinca 2001. i 30. travnja 2013.)
Pravilnik  o zaštiti i obradi arhivskoga i registraturnog gradiva hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (stupio na snagu 24. siječnja 2018.)
Pravilnik o uvjetima obavljanja poslova pratnje i osiguranja novca i vrijednosnih papira (13. prosinca 2001.)
 

 

o financijskom poslovanju

Pravilnik o računovodstvu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (9. srpnja 2015. i 30. listopada 2015.)
Pravilnik o vođenju pomoćne knjige dodijeljenih sredstava za zapošljavanje invalida rada, djece ometene u psiihofizičkom ili fizičkom razvoju i invalida Domovinskog rata (24. veljače 2003.)
Pravilnik o materijalno-financijskom poslovanju (8. srpnja 2015. i 30. listopada 2015.)
Pravilnik o financijskom poslovanju sredstvima doplatka za djecu (9. siječnja 2006.)
Pravilnik o davanju stanova u najam i dodjeli stambenih kredita radnicima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (16. prosinca 2003.,13. prosinca 2004. i 26. siječnja 2007.)

Pravilnik o popisu imovine i obveza te postupku rashoda (24. studenoga 2015.)

Pravilnik o zakupu poslovnog prostora (28. travnja 2015.)

Pravilnik o postupcima koji se provode radi isplate mirovina i drugih primanja iz mirovinskog osiguranja i doplatka za djecu – 1. listopada 2015.

 


ostali

Pravilnik o provedbi jednostavne nabave - 29. prosinca 2017.(pdf, 588 kB)
Pravilnik o provedbi projekata u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje – 4. veljače 2015.
Pravilnik o dodjeli nagrada Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (28. srpnja 2008.)
Pravilnik o pravu na pristup informacijama u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje (10. veljače 2014.) (pdf, 511 KB)
Pravilnik o službenim vozilima, smještaju i zrakoplovnim kartama na službenim putovanjima, mobilnim telefonima,poslovnim kreditnim karticama i sredstvima reprezentacije  (24. kolovoza 2016.) (pdf 3 MB)


Odluke

o ovlaštenju područnih ustrojstvenih jednica
Odluka o ovlaštenju područnih ustrojstvenih jedinica Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za rješavanje o pravima iz mirovinskog osiguranja primjenom međunarodnih ugovora ('Narodne novine', br
61/03, 75/06, 45/07, 39/09 i 108/10)

o pečatima i štambiljima
Odluka o pečatima i štambiljima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, 5. veljače 2014. (pdf, 5,3 MB)

o rasporedu radnog vremena
Odluka o rasporedu radnog vremena u svim ustrojstvenim jedinicama Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (27. lipnja 2005., 28. srpnja 2005., 28. lipnja 2010., 7. travnja 2011., 29. lipnja 2012., 9.listopada 2012., 24. listopada 2012., 16. svibnja 2013., 12. lipnja 2013., 8. srpnja 2013., 4. studenoga 2013., 18. studenoga 2013., 16. prosinca 2013., 23. lipnja 2014., 9.srpnja 2014., 29. srpnja 2014., 21. studenoga 2014., 12. prosinca 2014., 23. travnja 2015., 12. lipnja 2015, 23. lipnja 2015.,  9. studenoga 2015., 12. studenoga 2015., 24. studenoga 2015. i 3. prosinca 2015.)

o radnim normativima
Odluka o utvrđivanju radnih normativa na poslovima provedbe mirovinskog osiguranja (28. kolovoza 2009.)

o stambenim potrebama
Odluka o davanju stanova u najam korisnicima mirovina (13. prosinca 2004.)
Odluka o visini slobodno ugovorene najamnine (13. prosinca 2004.)
Odluka o pokretanju postupka za davanje stanova u najam (19. svibnja 2005.)
Odluka o uvjetima i načinu prodaje stanova u vlasništvu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (26. srpnja 2005. i 18. srpnja 2006.)
Odluka o rasporedu sredstava za stambeno kreditiranje radnika (5. srpnja 2007.)

o popisu imovine, obveza i potraživanja

Odluka o izvanrednom djelomičnom popisu imovine, obveza i potraživanja, vezano uz promjenu nadležnosti nad pojednim ispostavama  (27. kolovoza 2007.)
Odluka o imenovanju koordinatora za provedbu  izvanrednog djelomičnog popisa i praćenje pravilnosti rada komisija za popis imovine, obveza i potraživanja, vezano uz promjenu  nadležnosti nad pojednim ispostavama (27. kolovoza 2007.)


o osnivanju šaltera HZMO u FINI
·  Odluka o osnivanju šaltera Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje u poslovnicama Financijske agencije (FINA) u Zagrebu i Splitu (28. siječnja 2005.) ,«Glasovnica» broj 2/05. (pdf, 60 KB) ·  Odluka o osnivanju šaltera Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje u poslovnicama Financijske agencije (FINA) u Rijeci i Osijeku (13. srpnja 2005.) (pdf, 58 KB)
·  Odluka o osnivanju šaltera Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje u poslovnici Financijske agencije (FINA) u Vukovaru (5. listopada 2005.) (pdf, 58 KB)
·  Odluka o osnivanju šaltera Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje u poslovnici Financijske agencije (FINA) u Dubrovniku (4. studenoga 2005.) (pdf, 58 KB)
·  Odluka o osnivanju šaltera Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje u poslovnici Financijske agencije (FINA) u Bjelovaru (10. studenoga 2005.) (pdf, 58 KB)
·  Odluka o osnivanju šaltera Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje u poslovnici Financijske agencije (FINA) u Gospiću (10. studenoga 2005.) (pdf, 59 KB)
·  Odluka o osnivanju šaltera Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje u poslovnici Financijske agencije (FINA) u Kutini (14. prosinca 2005.) (pdf, 58 KB)
·  Odluka o osnivanju šaltera Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje u poslovnicama Financijske agencije (FINA) u Varaždinu, Zadru i Kninu (5. siječnja 2006.) (pdf, 60 KB)
·  Odluka o osnivanju šaltera Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje u poslovnicama Financijske agencije (FINA) u Čakovcu, Karlovcu, Koprivnici, Sisku, Požegi, Slavonskom Brodu, Puli, Krapini, Virovitici i u Pazinu (4. veljače 2006.) (pdf, 60 KB)
·  Odluka o osnivanju šaltera Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje u poslovnici Financijske agencije (FINA) u Šibeniku (13. veljače 2006.) (pdf, 59 KB)


  o ostalom

Odluka o provedbi intervjua za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u HZMO (22. travnja 2015.)
Pravila o raspisivanju i provedbi javnog natječaja za zasnivanje radnog odnosa u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje (14. studenoga 2013.) (pdf, 2,6 MB), Izmjene Pravila o raspisivanju i provedbi javnog natječaja za zasnivanje radnog odnosa u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje (27. studenoga 2013.) (pdf, 583 kB), II. Izmjena i dopuna  Pravila o raspisivanju i provedbi javnog natječaja za zasnivanje radnog odnosa u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje (2. siječnja 2014.) (pdf, 228 kB)

Odluka o osnivanju Stručne ispitne komisije za provjeru znanja i osposobljenosti za samostalan rad pripravnika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (5. srpnja 2005.)
Odluka o ustrojavanju Kataloga informacija Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (9. veljače 2006.)
Odluka o određivanju službenika za informiranje u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje (23. veljače 2017.) (pdf, 995 KB) 
Odluka o utvrđivanju procjene opasnosti u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje (30. siječnja 2006.)
Odluka o utvrđivanju prostorija i drugih prostora u kojima je dopušteno pušenje (22. veljače 2006.)
Odluka o visini dopuštenih troškova za korištenje službenih, mobilnih telefona na teret HZMO-a (31. listopada 2006.)